Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.12.2022 r. tj. piątek  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
d) uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2023 rok,
e) zmiany uchwały Nr LXIV/546/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Daleszycach oraz nadania jej statutu,
f) przystąpienia Gminy Daleszyce do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
g) przystąpienia Gminy Daleszyce do realizacji Programu” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Daleszyce za udział w działaniu ratowniczym u w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Daleszyce.
8. Zapytania i interpelacje Radnych.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia