Całkowity koszt Programu – 473 180, 34 zł.

         Gmina Daleszyce realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”- Edycja 2023. 
Program Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach ub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

         Świadczenie usługi wytchnieniowej będzie realizowane  łącznie dla 50 osób niepełnosprawnych oraz 50 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi w 2 formach:

1) w formie pobytu całodobowego dla 10 osób realizowany przez okres od 12 do 14 dni/ rok w ośrodku wsparcia wyłonionym w prowadzonym przez Gminę/MGOPS Daleszyce postępowaniu w tym:

-   2 dzieci ( w tym jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną),

-   7 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- 1 osoba dorosła wymagająca wysokiego poziomu wsparcia w tym z niepełnosprawnością  sprzężoną oraz trudnościami z mobilnością i komunikacją;

2) w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dla 40 osób z zachowaniem limitu 240 godz./os/rok, w tym:

-   10 dzieci,

-   15 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- 15 osób dorosłych wymagających wysokiego poziomu wsparcia w tym z niepełnosprawnością  sprzężoną oraz trudnościami z mobilnością i komunikacją.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

         Program „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2023 realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.

 

 

Daleszyce, 05.01.2023r