Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.03.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Przedstawienie sprawozdań z funkcjonowania w 2022 roku: Komisji Rewizyjnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2023 roku,
d) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Daleszyce,
e) współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
f) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2023,
g) ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Komórkach,
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Daleszycach,
j) zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
k) zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Daleszycach.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia