Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 28.12.2023 r. tj. czwartek o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2024-2035,
d) uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2024 rok,
e) zmiany uchwały Nr LXIV/546/2022 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych
w Daleszycach oraz nadania jej statutu,
f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Daleszyce na lata 2024-2027,
g) przyjęcia Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Daleszyce,
h) przystąpienia Gminy Daleszyce do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
i) przystąpienia Gminy Daleszyce do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
j) ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028,
k) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
l) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
m) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania,
n) ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,
o) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Podmarzysz,
p) zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia