W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spowodowanego opadami gradu – w dniu 1 czerwca br. – Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce informuje o możliwości składania wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce.
Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych opadami gradu (oszacowanie odbywa się na pisemny wniosek rolnika) do tut. Urzędu w terminie do dnia 14.06.2024 r. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Wnioski muszą być zgodne z danymi jakie składane są do ARiMR o dopłaty obszarowe.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.
Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.