Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Świadczenie jednorazowe w postaci bonu energetycznego  przysługuje za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 500,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 600,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, które zostało wpisane do CEEB:

 • 600,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1000,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 1200,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Wnioski można składać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 415

 • w wersji papierowej w siedzibie MGOPS w Daleszycach,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne!!

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne zasadne jest, aby wniosek o wypłatę bonu energetycznego składały dopiero we wrześniu 2024 roku, bowiem dopiero w drugiej połowie września 2024 roku będzie ogłoszona wartość przelicznika dotyczącego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wzór wniosku:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/