Od 1 marca 2021 roku na terenie naszej gminy rusza kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub Sportowy”.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w 2021 roku programu, którego celem jest organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Głównym celem zajęć jest stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Jest to również możliwość stworzenia warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych uczestników tych zajęć.

SKS-y odbywać się będą 1-2 razy w tygodniu po 1 godz. (60 minut) dla każdego uczestnika lub w połączeniu 2 godz. (120 minut), w grupach 15-25 osobowych w 2 semestrach z przerwą wakacyjną:

I semestr wiosenny 2021 r. trwający od 01.03.2021 – do 25.06.2021,
II semestr jesienny 2021 r. trwający od 01.09.2021 – do 15.12.2021.

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Gminą Daleszyce, a WSZS w Kielcach z dodatkowych zajęć sportowych będą mogli korzystać uczniowie Szkół podstawowych z Daleszyc i Sukowa, które złożyły odpowiednie wnioski.