Gmina Daleszyce będzie razem z innymi samorządami podejmować działania zmierzające do walki z niską emisją oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach zgodzili się na przystąpienie naszej gminy do Zielonego Klastra Energii. Klaster obejmie zasięgiem: Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Miasto i Gminę Łagów, Gminę Masłów, Gminę Nowiny, Gminę Piekoszów oraz Miasta i Gminę Pierzchnica.

Zawiązanie lokalnej społeczności energetycznej, czyli klastra energii ma na celu: ograniczenie niskiej emisji na terenie jednostek samorządu terytorialnego (m.in. poprzez inwestycje w OZE), dywersyfikację źródeł energii dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej (konsument producentem). Efektem działań klastra staje się także rozwój gospodarczy regionu i stworzenie nowych miejsc pracy.

- Chcemy współpracować i wspólnie promować dla dobra mieszkańców naszych gmin działania, które będą sprzyjać rozwojowi takiej gospodarki energetycznej, która jest nowoczesna i przyjazna środowisku – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. – W myśl idei powstania Klastra, chcemy włączyć w te działania przedsiębiorców, środowiska naukowe, organizacje społeczne i mieszkańców gmin.

Gminy deklarują w ramach klastra dążenie do samowystarczalności energetycznej, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych i odpadów, czy też rozwój transportu niskoemisyjnego.

Porozumienie gmin pozwoli im na uzyskanie certyfikacji klastra energii, dzięki czemu można zwiększyć szanse na dofinansowanie projektów ze środków państwowych. Ostatecznym efektem tych działań będą nowobudowane instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła na terenie całego klastra.