Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.04.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
e) przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Daleszyce na lata 2021-2030,
f) zmiany uchwały Nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczecno na lata 2021-2026,
h) zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
i) zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
j) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy urzędowej osad leśnych - Gajówka Jałonne i Gajówka Żarnowiec,
k) zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
l) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2021,
m) rozpatrzenia petycji,
n) rozpatrzenia petycji,
o) rozpatrzenia petycji.

9. Interpelacje.
10.
Zapytania i sprawy różne.
11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia