Radni Rady Miejskiej w Daleszycach pozytywnie ocenili ostatni rok pracy burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego. Podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i nie mieli zastrzeżeń do prowadzonej przez Dariusza Meresińskiego gospodarki finansowej w naszej gminie. Żadnych uwag do realizacji budżetu nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.
„Biorąc pod uwagę, że był to rok wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, nasza gmina nie osiadła na mieliźnie, a wypływa na szerokie wody” – podkreślali radni. „W tych trudnych warunkach sukcesem jest, że zrealizowaliśmy ogromny budżet i wszystkie zaplanowane inwestycje”– podsumował burmistrz. Dziękując za oddane głosy, powiedział: „Wasze zaufanie motywuje mnie do tego, żeby co roku pracować coraz wytrwalej dla wspólnego dobra. Nadrzędnym celem jest, aby coraz lepiej żyło się mieszkańcom na terenie naszej gminy i aby coraz więcej osób chciało u nas mieszkać”.
Gmina na szerokich wodach


Na sesji absolutoryjnej 24 czerwca Rada Miejska w Daleszycach podsumowała ostatni rok pracy i działań, jakie zostały podjęte, by zaspokoić potrzeby mieszkańców i zapewnić rozwój naszej gminy. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania poprzedziła debata nad „Raportem o stanie gminy Daleszyce w 2020 roku”.

- To był ciężki czas dla firm, instytucji, także dla samorządów – zaznaczył przewodniczący Komisji Samorządowej Mariusz Dziadowicz. – Tutaj okazało się, jak konieczne jest umiejętne zarządzanie. Bo nawet najlepsze statki nie wypłyną na głębokie wody bez dobrego kapitana. W naszej gminie jest taki kapitan i widać, jak rozwija tą gminę. Dodam więcej, obok szeregu inwestycji, które widać, jest szereg niewidocznych. Dobitnym przykładem jest modernizacja oczyszczalni ścieków i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy – koszt w ostatnim czasie to 14 mln zł na te zadania. Dopóki woda z kranu płynie, oczyszczalnia działa, nic się nie dzieje. A gdyby przestała? Tutaj właśnie potrzebna jest osoba, która ma wizję i działa tak, by rozwijać i zapobiegać trudnościom. Ma Pan czym się chwalić i jako mieszkaniec gminy jestem dumny, że mamy takiego burmistrza, który nie patrzy tylko na najbliższy brzeg, ale nie boi się płynąć dalej – podkreślił radny. – Wystarczy spojrzeć, jak radziliśmy sobie w ostatnim roku, który upłynął pod znakiem pandemii. Gmina Daleszyce nie osiadła na mieliźnie, ona cały czas się rozwija.


Do analogii przewodniczącego Dziadowicza nawiązał radny Czesław Skrybuś, przypominając, że „jednostce pływającej potrzeba jeszcze stopy wody pod kilem”. – W naszym przełożeniu jest to wzrost budżetu gminy, który w czasie pełnienia obowiązków przez obecnego burmistrza wzrósł dwukrotnie. W 2014 roku mieliśmy budżet na poziomie 46,8 mln zł, dziś wynosi 88,4 mln zł. To jest efekt odpowiedniej polityki gospodarczej.
Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania została przyjęta jednomyślnie. Następnym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Finanse na wysokim poziomie
Dochody gminy ogółem za 2020 rok wyniosły 88,4 mln zł. W porównaniu do roku 2019 były wyższe o 7,7 mln zł. Wydatki gminy zamknęły się kwotą 94,1 mln zł i były wyższe w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 10 mln zł. Zadłużenie gminy wyniosło 39,3%. Dla porównania, w 2014 roku wynosiło 63,9%.
Podczas sprawozdania z wykonania budżetu burmistrz przedstawił również, jak zwiększył się majątek gminy: na koniec roku 2016 jego wartość wynosiła niespełna 112 mln zł, na koniec 2020 roku to już kwota prawie 182 mln zł. – To gigantyczny wzrost, jeśli chodzi o aktywa naszej gminy. Ma też bardzo duże znaczenie w ocenach i rankingach – dodał burmistrz.

W ubiegłorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe m.in. dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich placówek szkolnych prowadzonych przez samorząd i stowarzyszenia, na funkcjonowanie biblioteki i żłobka. Zapewnione były środki na właściwe funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym na modernizację wszystkich trzech oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. – Zabezpieczyliśmy ponad 933 tys. zł na dotacje do transportu zbiorowego (wiemy, że w tym roku zgodnie z propozycją Zarządu Transportu Miejskiego będzie to już ponad 1 mln zł) – zauważył burmistrz. Zapewniliśmy środki na modernizację dróg i budowę chodników, na oświetlenie uliczne, opiekę społeczną, utrzymanie obiektów sportowych i wspieranie klubów, na świetlice i placówki kultury, a także na ochotnicze straże pożarne i funkcjonowanie orkiestry dętej.

Sztandarowe inwestycje
Podczas sesji burmistrz wskazał najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku: to rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Niestachowie (2,5 mln zł w ub. roku, cały koszt to prawie 4 mln zł, dofinansowanie wynosi 0,5 mln zł), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w pierwszym etapie objęliśmy tym działaniem dziesięć budynków, w drugim etapie przygotowaliśmy termomodernizację dwóch budynków szkolnych w Szczecnie i Brzechowie, 20 tys. zł kosztowała dokumentacja), rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (wypłaciliśmy prawie 1,1 mln zł w ub. roku, dofinansowanie samej termomodernizacji wynosi ok 0,9 mln zł). W ubiegłym roku zaczęliśmy przygotowania do budowy dwóch boisk sportowych w Borkowie i Mójczy oraz paneli fotowoltaicznych na użytek ujęcia wody w Niwach, szkoły w Sierakowie i żłobka w Daleszycach. Wykonane zostały place zabaw przy ZSP w Daleszycach, Borkowie, siłownie zewnętrzne w Słopcu i Marzyszu (w sumie ok. 150 tys. zł), rozbudowa budynku OSP Szczecno (dokumentacja projektowa za 10 tys. zł), projekt garażu w OSP Mójcza (11 tys. zł), przebudowa systemu ogrzewania w budynkach OSP Suków i Daleszyce (60 tys. zł), zakupiliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Smyków (220 tys. zł z budżetu gminy, dofinansowanie wyniosło ok. 600 tys. zł).
Pozostałe inwestycje to: zakup autobusu dla ZSP Daleszyce, projekt placu zabaw w Cisowie, zakup kosiarki dla MGOK, przebudowa budynku tymczasowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, projekt kładki przez rzekę Belnianka, powstały dwie altany w sołectwach Kranów i Danków-Wójtostwo i ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Cisowie.

Infrastruktura drogowa
Łączne nakłady w 2020 roku na rozbudowę infrastruktury drogowej wyniosły ponad 3,5 mln zł. 1,9 mln zł kosztowały zadania dotyczące przebudowy i budowy dróg gminnych w Mójczy, Słopcu, Niwach, Daleszycach, Komórkach, Marzyszu, Brzechowie, Sierakowie, Trzemośnie, Szczecnie. 1,5 mln zł wydaliśmy na przebudowę dróg powiatowych w Sukowie, Marzyszu, Szczecnie, odcinka Daleszyce-Borków-Suków Papiernia; budowa chodnika przy szkole w Marzyszu, parkingu i ogrodzenia przy ZSP Daleszyce kosztowały w sumie 111 tys. zł, a 60 tys. zł – opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg w miejscowościach Szczecno, Suków, Mójcza, Daleszyce, Słopiec, Marzysz, Niwy, Brzechow, Borków.
Ponad 280 tys. zł w budżecie gminy zarezerwowaliśmy na oświetlenie uliczne; dokumentacje projektowe na dobudowę oświetlenia w miejscowościach Danków, Niwy, Mójcza, Suków, Brzechów, Borków, Szczecno, Marzysz; budowa w Niwach, Widełkach, Kranowie, Trzemośnie, Brzechowie, Marzyszu i Kaczynie. Za 11 tys. zł zakupione zostały wiaty przystankowe w Dankowie i Niestachowie.

Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną gmina wydała w sumie prawie 14,5 mln zł. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach kosztowała w ub. roku 9,1 mln zł, modernizacja oczyszczalni w Marzyszu 1,1 mln zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie i Sukowie ponad 3 mln zł, pozostałe zadania wodno-kanalizacyjne i dokumentacja projektowa na budowę sieci w Brzechowie i Niestachowie kosztowały również ponad 1,1 mln zł. – To ogromne nakłady inwestycyjne, których nie widać, a jednak bez nich nie da się dziś łatwo funkcjonować – podkreśla burmistrz.
Fundusz sołecki i projekty społeczne
Wydatki z budżetu gminy na Fundusz Sołecki wyniosły 535 tys. zł. Najczęściej mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków na modernizację budynków szkolnych i zakup wyposażenia, infrastrukturę drogową, wyposażenie świetlic wiejskich, zespołów ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich, remonty i wyposażenie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, organizację imprez integracyjnych, oświetlenie drogowe i prace porządkowe w sołectwie. – Mimo trudnego roku, wykonanie funduszu było na bardzo wysokim poziomie 94,5%, za co gorąco dziękuję sołtysom i radom sołeckim – podsumował burmistrz.
Prawie 1,5 mln zł przeznaczyliśmy na realizację projektów społecznych, które dotyczyły przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i edukacji cyfrowej w szkołach, budowy centrum usług na rzecz społeczności lokalnej, otwarcia pięciu klubów seniora i aktywizowania długotrwale bezrobotnych. Ponad 270 osób skorzystało z refundowanych przez gminę szczepień przeciw grypie i meningokokom.

Wydatki bez zarzutu
Wykonanie budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2020 rok jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna, żadnych uwag nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa, orzekając, że spełnione zostały wymogi ustawy o samorządzie gminnym.
Podsumowując ubiegłoroczne wydatki i działania, burmistrz podziękował wszystkim, którzy pomogli gminie Daleszyce w realizacji budżetu, w tym świętokrzyskim posłom i samorządowcom, sołtysom, byłemu i obecnemu skarbnikowi gminy, pracownikom UMiG w Daleszycach, pracownikom szkół, jednostek samorządowych, członkom organizacji pozarządowych i wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do wykonania budżetu za rok 2020.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowanie poprzedziła dyskusja.

Dobra współpraca i odważne decyzje
Jarosław Zieliński, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił uwagę na „szerokokątne spojrzenie na potrzeby ludzi”, bez którego nie udałoby się zrealizować w naszej gminie tak wielu działań na tak różnych płaszczyznach: inwestycyjnej, ale też prozdrowotnej, społecznej czy sportowej. – Kolejna rzecz to bardzo dobra współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, placówkami kulturalnymi, sołtysami i radami sołeckimi – wiemy, że jest to Pana zasługa – podkreślał radny. – Na koniec chcę podkreślić, że choć łatwo się słucha o realizacji budżetu, to my, radni wiemy, ile ciężkiej pracy trzeba, siły i zaangażowania, by tak ambitny budżet zrealizować.

- Burmistrz przedstawił bardzo dużo inwestycji realizowanych w ubiegłym roku – podsumował Rafał Siwonia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach. – Myślę, że nie byłoby ich tyle, gdyby nie odwaga burmistrza; często potrzebne były trudne decyzje, np. podczas przetargów, które trzeba było powtórzyć – mogło się to skończyć jeszcze wyższą kwotą, a jednak ta odwaga się nam opłaciła. Myślę tu o przetargu na odbiór śmieci komunalnych, kiedy mogło się skończyć tym, że płacilibyśmy 20 zł od osoby, a nie jak teraz, 16. Widzę przy tym, że burmistrz dba o interesy gminy, ale przede wszystkim o nas – mieszkańców.


– W pierwszym przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci mieliśmy oferty na 5mln zł. To było ryzyko, czy powtórzyć, czy decydować się podpisać umowę – skomentował burmistrz. – Naprawdę, to była trudna decyzja, kilka nocy nieprzespanych, ale opłacało się. Drugi przetarg to 3mln zł, czyli aż 2 mln zł mniej.
Po dyskusji radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

- To jest bardzo ważne głosowanie dla mnie i wszystkich, którzy tak ciężko pracują, by wykonać budżet – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński, dziękując radnym za przychylność i jednomyślność. – Dziękuję, że doceniacie nasze zaangażowanie i poświęcenie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Daleszyce. Nie jest to dzisiaj łatwa i wdzięczna praca, podobnie jak sołtysów i rad sołeckich, ale wszyscy jesteśmy zaangażowani i to dziś procentuje – choćby tym, że mamy pierwsze miejsce w powiecie w pozyskiwaniu środków unijnych. Szanowna Rado, dziękuję z całego serca za udzielenie absolutorium, to motywuje do tego, abyśmy nadal wspólnie ciężko pracowali na rzecz mieszkańców i dla rozwoju naszego miasta i gminy Daleszyce.