Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie -> plik PDF

Do wniosku producent rolny dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w cel informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku posiadania zwierząt gospodarskich kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków wzywa się poszkodowanego do uzupełnienia wniosku bądź odmawia przyjęcia wraz z podaniem uzasadnienia.

Termin składania wniosków — 20.09.2021 r. (poniedziałek) do godz. 15:30.