Lokalna Grupa Działania Białe Ługi pozyskała 718 tys. euro na realizację zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i będą przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców i rozwój obszarów wiejskich. Nabory ruszą w nowym roku.

19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy z przedstawicielami LGD. Ze strony Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" aneks podpisali: Zdzisław Pniewski - Prezes Zarządu oraz Witold Kowal - Wiceprezes Zarządu. Dodatkowe fundusze przeznaczone są na realizację umów ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Jak informuje LGD Białe Ługi, środki finansowe w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 718 000 € zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć:

"1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD",

"1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych"

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Nabory na powyższe przedsięwzięcia przewidziane są w I półroczu 2022 r.

Środki w wysokości 86 160 € przeznaczone zostaną na realizację poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

W sumie wsparcie  PROW otrzymało 17 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego. Kwoty wyniosły od niespełna trzystu do dziewięciuset tysięcy euro. Suma pozyskana przez „Białe Ługi” jest jedną z najwyższych. W sumie w ramach tych umów LGD-y zyskały dodatkowe środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro. Kwota dodatkowych środków dla poszczególnych grup uzależniona była od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  i wyliczana była w oparciu o dane wynikające z dotychczas zakontraktowanych środków pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentami.

Jak podaje Urząd Marszałkowski, dotychczas LGD-y zawarły z Samorządem Województwa umowy, zgodnie z którymi dysponowały kwotą ponad 35 mln euro. Środki te pozwoliły w całym regionie na zawarcie ponad 1 200 umów o dofinansowanie i wsparcie przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Ze wsparcia oferowanego za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania skorzystały organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, Ochotnicze Straże Pożarne, parafie i gminy – głównie na inwestycje w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, a także na zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego. Dzięki tym funduszom dotychczas utworzonych zostało ponad 794 miejsc pracy, zrealizowano 399 operacji polegających na utworzeniu nowych przedsiębiorstw oraz 191 – polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Powstało 306 nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a 154 zostały zmodernizowane. Ponadto wybudowano 114 km ścieżek rowerowych, 29 zabytków poddano pracom konserwatorskim lub restauratorskim. Zorganizowano 469 wydarzeń o charakterze integracyjno-promocyjnym. W ramach operacji grantowych dofinansowanie trafiło do 701 grantobiorców, wśród których największą grupę stanowią organizacje pozarządowe.