logotypy twarde projekty

Zakończyliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej w Brzechowie. Remont trwał pół roku, na jesieni uczniowie już mogli cieszyć się kolorową elewacją swojej „podstawówki”, a w ostatnich tygodniach trwały prace wykończeniowe wewnątrz budynku. W efekcie szkoła stała się nowoczesna, komfortowa i przyjazna dla środowiska naturalnego.

W ramach inwestycji wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne budynku, ocieplone ściany zewnętrzne i strop. Modernizacji poddano instalację centralnego ogrzewania, stary piec został wymieniony na opalany ekologicznym paliwem pellet, do ogrzewania służy także pompa ciepła, cały system jest również wspomagany przez instalację fotowoltaiczną, która zasila szkołę w „zieloną” energię elektryczną.

- W budynku jest dużo nowoczesnych i korzystnych dla środowiska rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, nowy piec, docieplenie ścian i wymiana okien, co ogranicza ubytki ciepła i wpływa na niższą emisyjność dwutlenku węgla do atmosfery – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Ten efekt ekologiczny jest podstawowym zadaniem projektu, ale zmniejszając zapotrzebowanie na energię i paliwa znajdujemy też oszczędności. Nie bez znaczenia jest też, że całkowicie zmienił się wygląd budynku, który wreszcie cieszy oko i może być powodem do dumy mieszkańców Brzechowa.

W gminie Daleszyce termomodernizacji poddanych zostało już w sumie jedenaście obiektów użyteczności publicznej, kolejnym będzie drugi budynek Szkoły Podstawowej w Szczecnie, gdzie trwają prace projektowe. Warto wspomnieć, że podobny projekt jest realizowany w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przy Placu Staszica, gdzie przebudowa i modernizacja jest już na etapie końcowym.

- Budynki, które sukcesywnie poddajemy termomodernizacji, nie tylko zmieniają się nie do poznania, ale przede wszystkim stają się komfortowe i bezpieczne dla użytkowników – mówi burmistrz. – Nasze szkoły wyróżniają się też kolorowymi elewacjami, dzięki którym stały się wizytówką gminy Daleszyce. Budynki są estetyczne i przyjazne najmłodszym, cieszą też mieszkańców, którzy widzą, jak za sprawą takich właśnie inwestycji ich miejscowości się rozwijają i zmieniają na lepsze.

Zadanie kosztowało niemal 1,9 mln zł, na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.12.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
d) uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2022 rok,
e) zmiany uchwały Nr XLVI/396/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Daleszyce lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których będzie stanowić pomoc publiczną,
g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025,
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
i) odrzucenia w części stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. świętokrzyskiego oraz Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego pow. kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
j) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cisów,
k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce,
o) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce,
p) ustalenia wysokości diet dla radnych.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia