Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do podjęcia wyzwania zapraszane są małżeństwa posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, czułe na potrzeby dzieci.

- Oferujemy stabilną pracę i dobre warunki płacowe. Zapewniamy stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania. Dodatkowo szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne – wylicza Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

W powiecie kieleckim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, w których łącznie przebywa 18 dzieci. PCR chce stworzyć nowe rodziny zastępcze i otworzyć 3 nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Zainteresowanym oferowana jest stała praca, dobre warunki płacowe i zatrudnienia, w tym etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy. - Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas sprawowania opieki, ponieważ placówki będą prowadzone w naszych nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Ponadto samochód służbowy i przede wszystkim miejsce do odpoczynku, relaksu i grillowania na podwórku – dodaje dyrektor PCPR.

Centrum zapewnia stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania, w tym szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Wymagania:

- Prowadzącym zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka oraz dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w przypadku dyrektora placówki posiada pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej.

- W placówce opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość zatrudnienia tylko jednego ze współmałżonków, drugi nadal może pracować zawodowo poza pieczą zastępczą. W tej sytuacji zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat.

- Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe),

- Zaświadczenie o niekaralności,

- Dobra znajomość obsługi komputera,

- Dobry stan zdrowia,

- Prawo jazdy kat. B.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Państwa, zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także tych, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zawodowej, prowadzić rodzinny dom dziecka oraz prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.

Oto kontakt do nas:

Referat ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-10,

Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-06.

rehabilitacja caly

Osoby, które z powodu choroby lub urazu mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy albo ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, mogą starać się o przekwalifikowanie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu nie muszą mieć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

- zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;

- psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Wniosek i formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr umowy o dofinansowanie POWR.02.06.00-00-00-0057/17 Wniosek o rehabilitację kompleksową

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w rehabilitacji kompleksowej

projekt mlodzi z powerem caly

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od dnia 4.01.2022 r. trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 160 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu kieleckiego i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w wieku 18-29 lat,
a w szczególności osoby:

- z niepełnosprawnością;

- długotrwale bezrobotne;

- z niskimi kwalifikacjami ( max. wykształcenie ponadgimnazjalne);

- imigranci, reemigranci;

- osoby bezrobotne z kategorii NEET (niepracujący, niekształcący i nieszkolący się).

Założenia projektu przewidują organizację prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy
z comiesięczną refundacją części kosztów poniesionych na wynagrodzenia w kwocie 1.100 zł + składki ZUS. Po okresie refundacji pracodawca zobowiązany jest do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanej osoby przez min. 3 miesiące.

Wnioski - z dopiskiem „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę" - można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Nabór wniosków ma charakter ciągły aż do odwołania.

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Informacja — Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Gmina Daleszyce przystąpiła do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”. Zrzeszenie wykorzystuje potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego tego obszaru. Radni przegłosowali stosowną uchwałę na grudniowej sesji Rady Miasta.

Gminy zrzeszone w Organizacji wspólnie promują swoje obszary pod względem turystycznym, ale też kulturowym, inwestycyjnym i jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. Ważne jest też budowanie świadomości ekologicznej i pobudzanie przedsiębiorczości.

- Poprzez zrzeszenie w Organizacji chcemy promować nasze walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe, naszą politykę proekologiczną, a to wszystko pośrednio przekłada się na dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny gminy Daleszyce – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński. – Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym mamy większe szanse zaistnieć lub wzmocnić swoją pozycję w świadomości turystów czy przedsiębiorców, ale też osób, które wybierają miejsce do życia. Jestem pewny, że gmina Daleszyce zasługuje tu na uwagę; znajdujemy się niedaleko głównych atrakcji turystycznych naszego województwa, obszar jest dobrze skomunikowany, mamy bogactwo przyrodnicze, w tym cenne rezerwaty na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Nasza gmina to także potencjał dla przedsiębiorców i ogromne atuty dla mieszkalnictwa rodzinnego, co warto podkreślać i promować.

Obecnie członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej są między innymi gminy Bieliny, Bodzentyn, Górno, Nowa Słupia, Masłów, Łączna, Pawłów oraz Świętokrzyski Park Narodowy, Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej oraz podmioty branży turystycznej.

Zajrzeliśmy do danych dotyczących ewidencji ludności w naszej gminie. Sprawdzamy m.in. jakie imiona dla dzieci wybierano w minionym roku najchętniej.

Stan ludności gminy Daleszyce wyniósł na koniec grudnia 2021 r., dokładnie 15 842 osoby, czyli o 35 osób mniej niż w roku 2020. Jest to pierwszy taki przypadek od 2010 roku, kiedy to w danym roku nie przybyło w naszej gminie mieszkańców. Co ciekawe w tym gronie więcej jest kobiet (8 001), niż mężczyzn (7 841). W 2021 roku zmarły 182 osoby. Urodziło się natomiast 135 dzieci: 67 dziewczynek i 68 chłopców. Jak widać w naszej gminie ciągle dominują kobiety. Drugi rok z rzędu, liczba urodzeń w naszej gminie jest niższa od liczby zgonów. Jest to niestety efekt panującej na świecie pandemii koronawirusa.

Sprawdziliśmy również jakie imiona najchętniej nadają swoim dzieciom mieszkańcy gminy Daleszyce. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami w minionym roku były Maria, Lena, Hanna i Pola. Rodzice decydowali się również nadać swoim córeczkom  imiona takie jak: Blanka, Liliana, Marika czy Ayumi. Jeśli chodzi o chłopców, to zdecydowanie najpopularniejszym imieniem był Franciszek. W tym gronie znalazły się również imiona: Jakub i Antoni. Rzadziej spotykane imiona wśród chłopców to m.in. Wincent, Kristian i Bruno.

Samorządy poprzez swoje działania chcą zachęcać ludzi do osiedlania na ich terytorium. - Dążymy do tego, aby powstawały lepsze warunki do życia, a co za tym idzie liczba mieszkańców w naszej gminie każdego roku stale wzrastała. Ma to duży wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny, która z roku na rok staje się coraz lepszym miejscem do zamieszkania.  – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.