Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psów, które zostały znalezione w godzinach popołudniowych w dniu 14.07.2024 roku na terenie miejscowości Podmarzysz gm. Daleszyce a następnie przekazane do Komisariatu Policji w Daleszycach.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę właściciela lub osoby mogące wskazać właściciela psów o pilny kontakt osobisty ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324. Widoczne na zdjeciu psy zostały zabezpieczone na terenie miasta Daleszyce i zostaną przekazane do Schroniska „Ogonki” w Nowinach.

Komendant SM
Marian Kołomański

Szanowni Państwo!

Zmiany klimatyczne to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi nasz świat. Wpływają one na nasze codzienne życie, zdrowie, bezpieczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne. Aby skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom tych zmian i przygotować naszą społeczność na przyszłość, przystępujemy do opracowania dokumentu „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta i Gminy Daleszyce”.

Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii, doświadczeń i propozycji dotyczących działań adaptacyjnych. Jej wyniki będą stanowiły istotny wkład w tworzenie skutecznych i realistycznych rozwiązań, które pozwolą nam lepiej przygotować się na wyzwania klimatyczne

Zapraszamy więc do wypełnienia ankiety. Państwa zaangażowanie jest kluczowe dla sukcesu tego przedsięwzięcia.

Link do ankiety

Dnia 23 maja 2024 roku została uchwalona ustawa o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r. poz. 859), która zakłada wsparcie finansowe dla niektórych gospodarstw domowych.

Świadczenie jednorazowe w postaci bonu energetycznego  przysługuje za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Bon energetyczny przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 300,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 400,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 500,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 600,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Wyższe świadczenie z kolei będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, które korzystają ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, które zostało wpisane do CEEB:

 • 600,00 zł – dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 800,00 zł – dla 2-3-osobowego gospodarstwa domowego,
 • 1000,00 zł – dla gospodarstwa 4-5-osobowego,
 • 1200,00 zł – dla gospodarstwa składającego się z co najmniej z 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego można składać od 1 sierpnia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Wnioski można składać:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 415

 • w wersji papierowej w siedzibie MGOPS w Daleszycach,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Ważne!!

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne zasadne jest, aby wniosek o wypłatę bonu energetycznego składały dopiero we wrześniu 2024 roku, bowiem dopiero w drugiej połowie września 2024 roku będzie ogłoszona wartość przelicznika dotyczącego dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Wzór wniosku:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego/

W wyniku uchwalonej przez rząd blisko dwa lata temu zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach na gminy nałożony został obowiązek kontroli wszystkich istniejących zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata na podstawie opracowanego planu kontroli.

Na terenie naszej gminy dobiega końca pierwszy cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ww. ustawy pracownicy Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przeprowadzają kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Kontrola polega na sprawdzeniu zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Aby gmina mogła wywiązać się z nałożonego obowiązku prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Prowadzona kontrola ma na celu ochronę środowiska naturalnego w tym głównie wód gruntowych i ujęć wody przed zanieczyszczeniem. Prawidłowe pozbywanie się nieczystości ciekłych ograniczy ryzyko skażenia wody pitnej i poprawi bezpieczeństwo i jakość życia naszych mieszkańców.

Samorząd miasta i gminy Daleszyce pozyskał dofinansowanie w kwocie blisko 2 mln złotych na remont i przebudowę czterech odcinków dróg o łącznej długości 1,7 km. Drogi zostaną zmodernizowane w Marzyszu, Słopcu ,Mójczy, a także w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

1,7 km dróg gminnych przejdzie remonty

Burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, podpisał umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem na dofinansowanie przebudowy i remontów czterech niezwykle ważnych odcinków drogowych – Podpisujemy umowy z samorządowcami w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. To szybka pomoc dla samorządów, które dotknęły klęski żywiołowe: powodzie, burze czy podtopienia. Pieniądze przeznaczone są na odbudowę lokalnej infrastruktury drogowej – mówił wojewoda Józef Bryk.

Dzięki temu wsparciu, już niebawem gmina Daleszyce ogłosi przetargi na realizację czterech ważnych dla mieszkańców inwestycji. I tak, w ramach pozyskanego dofinansowania przebudowana zostanie droga w miejscowości Daleszyce tzw. Ławy na długości 200 metrów. Przebudowę przejdzie też droga wewnętrzna w Marzyszu na długości 400 metrów oraz droga w Słopcu na długości ponad 300 metrów. Remontu doczeka się także droga w Mójczy na długości 800 metrów.

Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy oraz jezdni z masy mineralno-bitumicznej, utwardzenie poboczy, regulację zasuw i studzienek, a także roboty przygotowawcze, takie jak karczowanie zakrzaczeń oraz odmulenie rowów i przepustów. Burmistrz Dariusz Meresiński podkreśla znaczenie tych inwestycji dla mieszkańców. - Te inwestycje są dla nas niezwykle ważne. Dzięki pozyskanym blisko 2 milionom złotych będziemy mogli poprawić stan naszych dróg, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Cieszę się , że nasze starania , które rozpoczęliśmy na początku tego roku , w pozyskaniu dofinansowań zarówno do dróg gminnych jak i powiatowych (kwota 5,2 miliona złotych) zakończyły się sukcesem. Podziękowania kieruje do Pana Wojewody Józefa Bryka, pracowników urzędu wojewódzkiego oraz do Pana Artura Gierady posła na sejm RP za pomoc, zrozumienie i szybką reakcję na nasze potrzeby – dziękował burmistrz Dariusz Meresiński podczas podpisania umowy na dofinansowanie.

Będą też remonty dróg powiatowych w gminie Daleszyce

Nie tylko gminne drogi doczekają się modernizacji. Powiat kielecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,2 mln złotych na remont dwóch dróg powiatowych położonych na terenie gminy Daleszyce. Starosta kielecki Tomasz Pleban poinformował, że środki te pozwolą na remont drogi 1323T Daleszyce-Danków oraz trasy 1305T w Cisowie. Na pierwszą z tych inwestycji pozyskano 1,9 mln zł, a na drogę w Cisowie 1,3 mln zł. To dla mieszkańców Cisowa i Dankowa bardzo dobra informacja chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli w uzyskaniu tego dofinansowania szczególnie Panu Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, Radnym Rady Miejskiej oraz Radnym Rady Powiatu za przychylność.  Inwestycja ta na pewno poprawi jakość komunikacji na tych drogach  – Anna Kosmala Radna Rady Powiatu.  Wojciech Żebrowski, kierujący Powiatowym Zarządem Dróg, zapowiedział, że przetarg na wykonawcę inwestycji zostanie ogłoszony w sierpniu, a remonty muszą zakończyć się jeszcze w tym roku.

Fundusze na naprawę infrastruktury drogowej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały przyznane trzem samorządom: powiatowi kieleckiemu oraz gminom Daleszyce (powiat kielecki) i Sobków (powiat jędrzejowski). Na drogi gminne i powiatowe położone na terenie gminy Daleszyce łącznie popłynie dofinansowanie w kwocie blisko 5,2 mln złotych. Dzięki tym środkom lokalna infrastruktura drogowa zostanie naprawiona, co znacząco poprawi jakość życia mieszkańców.

To już pewne. W miejscu starej, czterdziestoletniej hali sportowej powstanie nowoczesny obiekt, który całkowicie zmieni oblicze lokalnej infrastruktury sportowej i kulturalnej. Burmistrz miasta i gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński, właśnie podpisał umowę z wykonawcą na budowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z pełnowymiarową halą sportową. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 8,5 miliona złotych, z czego aż 90 procent pokryje rządowe dofinansowanie pozyskane w ramach Polskiego Ładu.

Nowoczesna hala sportowa na miejsce czterdziestoletniej

Stara hala sportowa, służąca lokalnej społeczności przez około 40 lat, zostanie zastąpiona nowoczesnym obiektem spełniającym najwyższe standardy komfortu i energooszczędności. W miejscu obecnej hali, przy której znajduje się również MGOK, powstanie nowy kompleks sportowo-kulturalny. Budowa potrwa 17 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Zaplanowano prawdziwe arcydzieło architektoniczne

Nowy obiekt to prawdziwe arcydzieło architektoniczne. Kompleks będzie obejmował pełnowymiarowe boisko do siatkówki i koszykówki, które można przekształcić w przestrzeń do gry w piłkę ręczną i nożną. Część kulturalna obiektu będzie miała cztery kondygnacje, w tym piwnice z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczo-magazynowymi. Na parterze swoją siedzibę będzie miał Klub Sportowy Spartakus Daleszyce, a piętro pierwsze i poddasze zajmie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Tutaj zaplanowano między innymi salę o powierzchni osiemdziesięciu metrów kwadratowych, gdzie trenować będą mogły Mażoretki, Kryształki czy też członkowie Orkiestry Dętej. Sala ta będzie służyć nie tylko do zajęć muzyczno-tanecznych, ale też do spotkań z mieszkańcami. Charakterystycznym elementem obiektu będzie nowoczesna membrana dachowa oraz dekoracyjne wiązary drewniane. Energooszczędne ogrzewanie podłogowe wspierane przez kotły na pellet i pompę ciepła zapewni komfort użytkowania. Przy budowie nowego kompleksu uwzględnione zostaną najnowsze standardy i technologie.

Będą idealne warunki do rozwoju pasji i talentów

2 lipca to data, która bez wątpienia zapisze się złotymi literami na kartach historii miasta i gminy Daleszyce. To właśnie tego dnia burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą budowy nowoczesnego obiektu kulturalno-sportowego. - To prawdziwie historyczny moment. Muszę przyznać, że dziś spełnia się marzenie pokoleń mieszkańców naszej gminy. Istniejąca hala sportowa ma za sobą ponad 40 lat funkcjonowania. Dziękuję wszystkim, którzy 40 lat temu podjęli się wyzwania wybudowania tej hali. Służyła ona tysiącom osób. Tu swoje miejsce ma Klub Sportowy Spartakus Daleszyce i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, w którym spotykają się i trenują Mażoretki, Kryształki i Orkiestra Dęta. Kiedyś nawet odbywały się tu także wesela i spotkania kulturalne – przypomina burmistrz Dariusz Meresiński. - Można powiedzieć, że coś się kończy po to, żeby coś mogło się zacząć. Istniejąca hala sportowa, bezpowrotnie mająca już za sobą lata świetności i funkcjonowania, ustępuje miejsca obiektowi, który będzie symbolem nowoczesności i postępu. Wybudujemy nową halę sportową i siedzibę MGOK, które będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, zapewniając im komfortowe warunki do rozwijania swoich pasji i talentów – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

90 procent kosztów pokryje dofinansowanie

- Cały proces przygotowań do tej inwestycji nie był łatwy. Udało nam się pozyskać milionowe dofinansowanie rządowe w ramach Polskiego Ładu, które pokryje aż 90 procent kosztów budowy nowoczesnej hali sportowej wraz z ośrodkiem kultury. To ogromne wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy zrealizować marzenia całych pokoleń mieszkańców. To będzie historyczna inwestycja – przyznaje burmistrz Dariusz Meresiński.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach dodaje, że ta inwestycja była długo wyczekiwana. - Hala wybudowana 40 lat temu jest w złym stanie. Od dawna wymagała gruntownego odnowienia. Cieszymy się, że burmistrz Dariusz Meresiński pozyskał tak wysokie dofinansowanie, które pozwoliło mu na ostateczne podjęcie decyzji o wyburzeniu starego budynku i w jego miejsce wybudowaniu nowoczesnego obiektu sportowo-kulturalnego. Dziś pisze się prawdziwa historia – zaznacza dyrektor Norbert Wojciechowski.

Zadowolenia nie kryje także prezes Klubu Sportowego Spartakus Daleszyce, Piotr Godek. - Do tej pory treningi odbywały się w trudnych warunkach. Hala jest mała. Jesteśmy przekonani, że komfort trenowania w nowym obiekcie będzie zupełnie inny. Ogromnie cieszymy się, że w naszej gminie powstanie nowoczesna hala sportowa – mówi prezes Piotr Godek i dodaje, że na czas budowy treningi będą odbywać się w nowych halach m.in. w Słopcu oraz w szkole w Daleszycach.

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń spełni marzenia

Nowoczesny obiekt sportowo-kulturalny będzie otwarty dla mieszkańców już za 17 miesięcy. Trzeba przyznać, że to wielofunkcyjny budynek na miarę naszych czasów, który znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców. Nowa hala sportowa i MGOK staną się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pasje sportowe i kulturalne, w pełni czerpiąc korzyści z nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni.

Agnieszka Olech