17 czerwca odbyło się jedno z najważniejszych posiedzeń Rady Miejskiej w Daleszycach, tak zwana sesja absolutoryjna. Po zakończeniu roku budżetowego radni ocenili pracę organu wykonawczego. W swojej decyzji byli zgodni, przyznając burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu jednomyślne wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok.

Podczas sesji pod publiczną debatę poddano „Raport o stanie Miasta i Gminy Daleszyce za 2023 rok”. Dokument dotyczył podsumowania działalności burmistrza w poprzednim roku, w szczególności realizacji polityki, programów strategii, czy też uchwał Rady Miejskiej. W Raporcie zaprezentowano najważniejsze informacje o stanie oświaty, pomocy społecznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odbioru odpadów, sportu i turystyki oraz ochrony środowiska. Warto zaznaczyć, że zawartość raportu ma wpływ na wyniki głosowania radnych o udzieleniu, bądź nie wotum zaufania. Radni nie mieli najmniejszych wątpliwości i zagłosowali jednomyślnie za przyznaniem wotum zaufania burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu.

Kolejnym niezwykle ważnym punktem sesji było zapoznanie radnych ze stanem finansów Miasta i Gminy Daleszyce za 2023 rok. Co ważne, Regionalna Izba Obrachunkowa i wszystkie Komisje wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Daleszycach na czele jednogłośnie wydały pozytywne opinie w sprawie realizacji budżetu. Oznacza to, że burmistrz prawidłowo gospodarował publicznymi pieniędzmi, a środki finansowe były wydatkowane właściwie. W głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium radni ponownie nie mieli wątpliwości i jednogłośnie opowiedzieli się „za”. Burmistrz Dariusz Meresiński otrzymał jednomyślne absolutorium za 2023 rok, co potwierdziło zaufanie i wsparcie dla niego ze strony radnych oraz mieszkańców.

Jak podkreślał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rafał Siwonia, tak dobra kondycja Miasta i Gminy Daleszyce została osiągnięta dzięki ciężkiej pracy burmistrza Dariusza Meresińskiego, jego najbliższych współpracowników i pracowników Urzędu oraz ich oddaniu dla mieszkańców. Zaznaczył też, że deficyt budżetowy za 2023 rok był znacznie niższy niż planowano, co jest ogromnym sukcesem burmistrza, skarbnika oraz całego zespołu pracowników Urzędu. Wyraził również swoje gratulacje, zaznaczając, że także zgodna współpraca radnych przyczyniła się do tego sukcesu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Bernadeta Krzywicka, zwróciła uwagę na rekordowy budżet inwestycyjny w 2023 roku wynoszący 26,5 miliona złotych. W swoim wystąpieniu, podkreśliła rolę burmistrza w realizacji tych inwestycji, dziękując za jego zaangażowanie i skuteczność. - Po zapoznaniu się z tak obszernym i szczegółowym raportem o stanie gminy, jak również z wykonania budżetu za 2023 rok i oczywiście pozytywną opinią RIO widzimy, że to był kolejny dobry rok dla gminy i dla naszych mieszkańców. Zrealizowany został ogromny, rekordowy budżet. Mimo drożyzny, rosnących cen usług i materiałów mieliśmy przeznaczone na inwestycje aż 26,5 miliona złotych, z czego 22 miliony złotych to środki pozyskane przez pracowników i władze naszej gminy. Powstały kolejne odcinki dróg, chodników, rozbudowywana jest sukcesywnie infrastruktura sportowa, w tym ukończenie budowy nowych sal gimnastycznych czy boisk wielofunkcyjnych. Ogromne środki zostały przeznaczone na oświatę, na straże, kluby sportowe, programy prozdrowotne i wiele, wiele innych. Dziękujemy za to wszystko serdecznie burmistrzowi, pani skarbnik, sekretarzowi i pracownikom Urzędu. Nie byłoby tego jednak, a my jako radni nie stalibyśmy dziś z podniesioną głową, gdyby nie burmistrz naszej gminy. To jego doświadczenie samorządowe, doskonała znajomość gminy i jej mieszkańców, stuprocentowe zaangażowanie się w swoją pracę, kreatywność, przewidywalność, rozwaga i otwartość na potrzeby mieszkańców są kluczem naszego zadowolenia i satysfakcji z pracy dla gminy i naszych mieszkańców – mówiła radna  Bernadeta Krzywicka.                     

Beata Powałkiewicz, przewodnicząca Komisji Samorządowej, również wyraziła swoje zadowolenie z kierunku, w jakim rozwija się gmina. Natomiast Paulina Baran, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, podkreśliła efektywność gospodarowania środkami publicznymi, a Sławomir Jamioł, zastępca wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, zwrócił uwagę na imponującą liczbę zrealizowanych inwestycji, które były możliwe dzięki pozyskanym dofinansowaniom.

Po wystąpieniach przewodniczących poszczególnych komisji, udzielenie absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu było już tylko formalnością. Wszyscy radni zagłosowali jednogłośnie, nagradzając burmistrza brawami, co bez wątpienia jest wyrazem pełnego poparcia dla jego działań i polityki.

Burmistrz Dariusz Meresiński, w imieniu własnym oraz skarbnika, sekretarza i wszystkich zaangażowanych w realizację ubiegłorocznego budżetu, wyraził wdzięczność za przyjęte uchwały. - Padło dziś wiele bardzo miłych słów w naszym kierunku i pochwał, za co z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym. Doda nam to pozytywnej energii, abyśmy dalej ciężko pracowali na rzecz naszych wspaniałych mieszkańców, aby nasza gmina nadal rozwijała się tak szybko i dynamicznie – mówił burmistrz Dariusz Meresiński, jeszcze raz dziękując radnym za jednogłośne udzielenie wotum zaufania i absolutorium.  

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Meresińskiego są dowodem na skuteczność i efektywność jego zarządzania oraz na zaufanie, jakim darzą go mieszkańcy i radni Miasta i Gminy Daleszyce.

Agnieszka Olech