Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.03.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
Przedstawienie sprawozdań z funkcjonowania w 2020 roku: Komisji Rewizyjnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z zagadnieniami dotyczącymi realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) nabycia odpłatnego przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
d) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Niwy,
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Niwy,
f) nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Niwy,
g) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego pow. kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
h) zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2021 roku,
j) wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Daleszyce porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,
k) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Daleszyce do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
l) zmiany uchwały Nr XXXIV/321/2020 w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Daleszyce,
m) wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii.

8. Interpelacje.
9. Zapytania i sprawy różne.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia