Pani Monika Kosmala będzie od nowego roku szkolnego pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.

W myśl zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego z dnia 28 maja 2021 r., pełnienie obowiązków dyrektora ZSP w Daleszycach zostaje powierzone pani Monice Kosmali na okres od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Dotychczas pani Monika Kosmala pełniła obowiązki zastępcy dyrektora placówki w Daleszycach.

Zarządzenie zostało wprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Decyzja została podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola w Daleszycach.