Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.12.2021 r. tj. środa o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
d) uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2022 rok,
e) zmiany uchwały Nr XLVI/396/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
f) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Daleszyce lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których będzie stanowić pomoc publiczną,
g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025,
h) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
i) odrzucenia w części stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Kielcach, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych woj. świętokrzyskiego oraz Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego pow. kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
j) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Cisów,
k) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
l) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce,
m) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Marzysz na terenie gminy Daleszyce,
n) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce,
o) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce,
p) ustalenia wysokości diet dla radnych.

9. Interpelacje.
10. Zapytania i sprawy różne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia