Ósmoklasiści ze szkół w Sierakowie, Sukowie i Daleszycach z powodzeniem stanęli do tegorocznych konkursów przedmiotowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Podwójnym sukcesem może cieszyć się Wiktoria Łygońska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie, która znalazła się w gronie najlepszych młodych matematyków, jest też finalistką konkursu z języka polskiego.

Wiktoria Łygońska została laureatką V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/21. Nauczycielką odpowiedzialną za przygotowanie Wiktorii do testu była Magdalena Konwerska. Natomiast do finału IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego doprowadziła Wiktorię pani Katarzyna Klimek.

Drugą „naszą”  finalistką konkursu z wiedzy polonistycznej została Julia Zielińska ze Szkoły Podstawowej w Sukowie. Julię do konkursu przygotowywała polonistka, Aleksandra Górniak-Bandura.

W gronie laureatów mamy w tym roku jeszcze jednego ucznia: Oskar Kalisz ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach został finalistą II Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki. Ósmoklasista przygotowywał się do sprawdzianu wiedzy pod okiem pani Agnieszki Baran.

- Bardzo się cieszę nie tylko z sukcesów naszych uczniów, ale przede wszystkim z tego, że młodzi ludzie mają swoje pasje i chce im się pracować ciężej, niż tego wymagają nauczyciele, bo wiedzą, że robią to dla siebie, dla swojej przyszłości – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. - Serdecznie gratuluję sukcesów młodzieży, ale też nauczycielom, którzy przygotowywali naszych ósmoklasistów do konkursów i mogą być dzisiaj dumni z wychowanków.

Konkursy przedmiotowe w tym roku prowadzone były w formie testów online.

Drogi gminne i wewnętrzne na terenie całej gminy Daleszyce będą bardziej szczegółowo oznakowane. Pojawią się nowe znaki ostrzegawcze i informacyjne. To odpowiedź na wnioski mieszkańców i kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

6 kwietnia podpisana została umowa na „Dostawę i montaż znaków drogowych na drogach gminnych  i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”. Wykonawcą zamówienia jest firma M-ZNAK z Kielc. W ramach umowy zamontowane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome, a także urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu drogowego na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Znaki będą montowane sukcesywnie do połowy grudnia.

- Dzięki  zamontowaniu znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz nowych tablic miejscowości zostaną uporządkowane kwestie zarówno pierwszeństwa na drogach, jak i poprawne oznakowanie granic miejscowości i przysiółków. Realizacja tego zadania to odpowiedź na apele i wnioski mieszkańców i mam nadzieję, że zminimalizujemy w ten sposób uciążliwości związane z brakiem lub niewystarczającą ilością oznaczeń drogowych – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

białe ługi

"W dniu 12.04.2021 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” podpisali umowę na realizację operacji własnej "Łączymy ludzi z pasją". Operacja zostanie zrealizowana ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest integracja mieszkańców poprzez pogłębienie wiedzy oraz zmobilizowanie członków KGW do realizacji i rozwijania wspólnych pasji, a także stworzenie Mobilnej Strefy Atrakcji.

Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Cykl szkoleń "Zgłębiamy pasje" – rozpoczęto rekrutację. Szczegóły pod adresem http://www.bialelugi.eu/content/cykl-szkole%C5%84-zg%C5%82%C4%99biamy-pasje#overlay-context=content/%25C5%2582%25C4%2585czymy-ludzi-z-pasj%25C4%2585
  2. Giełda pasji - przewidziany termin realizacji: czerwiec 2021 r.
  3. Mobilna Strefa Atrakcji (MSA) - przewidziany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2021 r.

 

Więcej informacji pod adresem: http://www.bialelugi.eu/content/%C5%82%C4%85czymy-ludzi-z-pasj%C4%85#overlay-context=user

Zapraszamy do udziału w projekcie."

„Wspierać bardziej” – to nazwa projektu, który będzie realizowany w gminie Daleszyce już od maja tego roku. W jego ramach znajdujące się w trudnej sytuacji rodziny otrzymają kompleksowe wsparcie na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Gmina otrzymała na ten cel blisko milion złotych dofinansowania unijnego.

Finansowa pomoc z zewnątrz
„Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” to bardzo istotny społecznie projekt. Jego celem jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, w tym świetlic środowiskowych, ale nie tylko. Potrzebujący otrzymają też wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne. Gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie unijne na realizację tego projektu. Wyniesie ono 951 tysięcy 684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania. Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szeroko zakrojona pomoc
Przyznane gminie Daleszyce środki z zewnątrz zostaną wykorzystane na otoczenie wsparciem około trzydziestu rodzin z tego terenu. – Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45 dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, gdzie otrzymają pomoc pedagoga i logopedy. Celem projektu jest zapobieganie odizolowaniu poszczególnych osób od rodziny i społeczności lokalnej, odbudowywanie więzi rodzinnych, poprawa kondycji psychicznej, wzrost umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej, a także poznawanie swoich mocnych stron i rozwijanie umiejętności kluczowych – informuje Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Świetlica do zadań specjalnych
W realizacji projektu kluczowe znaczenie będzie miało wsparcie świetlicowe. – Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym będą się spotykać osoby niepełnosprawne z osobami, które mają inne, dodatkowe problemy. W tym celu mamy zamiar wyremontować świetlicę w Kranowie, tak aby w pełni dostosować ją do potrzeb tych osób. Zostaną poszerzone drzwi, zrobione specjalne podesty i podjazdy dla wózków inwalidzkich, zakupimy też odpowiednie wyposażenie – informuje Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. – W świetlicy będą odbywały się regularne spotkania dla dziewięćdziesięciu osób. Chcemy zapewnić dla nich psychologa, dwóch asystentów rodziny, będą też prowadzone warsztaty. W założeniu ma to być bardzo rodzinny projekt, mający nieść pomoc w środowisku, w którym te rodziny mieszkają – dodaje dyrektor Segiecińska.

W planach jest także uruchomienie w świetlicy pomocowego telefonu. - Dużo rodzin nie chce pokazywać swojej niepełnosprawności na zewnątrz, a w jakiś sposób chcemy do nich dotrzeć. Stąd pomysł, aby w sytuacjach wymagających wsparcia, mogły dzwonić i konsultować się, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy – podkreśla pani dyrektor.
Nabór już maju
Nabór do projektu ruszy w maju tego roku. Włączone będą do niego rodziny i dzieci dotknięte sprzężonymi problemami. Wśród nich będą brane pod uwagę te, które posiadają niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, borykają się z uzależnieniami, bezrobociem, ubóstwem, przemocą, wyuczoną bezradnością, zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością.

Agnieszka Olech

Zapraszamy do lektury najnowszego Głosu Daleszyc. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje o nowych Klubach Seniora, kolejnych inwestycjach dla mieszkańców, relacje z wirtualnego koncertu oraz wiele, wiele innych.
Bezpłatne egzemplarze znajdą Państwo w sklepach oraz instytucjach publicznych na terenie Gminy Daleszyce. Jeżeli ktoś nie zdąży odebrać swojego egzemplarza, nasze czasopismo można przeczytać również online.
https://daleszyce.pl/index.php/glos-daleszyc/2021

podatki.gov.pl

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
e-Urząd Skarbowy

Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Wizyta w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście udać się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty. Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Obejrzyj film.
Film z audiodeskrypcją jest na YT KAS pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=JBEA743ZqaE