Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 21 lutego umowy na realizację zadań „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”.  – Programy są skierowane do osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin. To realna pomoc dla tych, którzy znaleźli się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  obejmuje 74 osoby niepełnosprawne z terenu gminy Daleszyce posiadające orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto Program kierowany jest w tym roku do 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Koszt realizacji to 2.139.104,22 zł.

Program „opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Koszt programu to 473.180,34 zł. Świadczeniem objętych jest łącznie 50 osób niepełnosprawnych oraz 50 opiekunów. Jedną z form wsparcia jest dwutygodniowy pobyt w ośrodku wsparcia, drugą – pomoc w miejscu zamieszkania.

Programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego, umowa została podpisana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, skarbnik Miasta i Gminy Daleszyce Ilonę Piwowarską i wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. Realizacją programów zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.