16 czerwca w gminie Daleszyce odbyło się merytoryczne szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców z tego terenu. Przekazano im wiedzę dotyczącą zarówno przepisów prawa pracy, jak i możliwości pozyskiwania dofinansowań na wynagrodzenia dla młodocianych pracowników.

Oni wspierają przedsiębiorczość
Przedsiębiorcy są bardzo ważni, warto ich wspierać i gmina Daleszyce robi to między innymi poprzez organizację wydarzeń skierowanych specjalnie do nich i ukierunkowanych na ich potrzeby. – Przedsiębiorcy to oczko w głowie samorządów. Staramy się, aby na terenie gminy Daleszyce było ich jak najwięcej. A dzisiejsze spotkanie służy temu, aby mogli zapoznać się z pewnymi możliwościami, jakie mogą ułatwić im funkcjonowanie, do których należy chociażby korzystanie z dofinansowań. Omawiamy też przepisy dotyczące prawa pracy. Do tej rozmowy zostali zaproszeni specjaliści, aby je wyjaśnili, bo zmiany w nich następują bardzo często i trzeba być czujnym, żeby czegoś nie przeoczyć – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. – Przedsiębiorcy są bardzo ważnym ogniwem rozwoju lokalnej gospodarki i gminy Daleszyce. Serdecznie im dziękuję, że są, chcą z nami współpracować, a my będziemy się starać robić wszystko, aby ich nie zawieść – dodał burmistrz.

Szkoła Podstawowa w Sukowie świętowała rocznicę nadania imienia Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej. Była wirtualna akademia i hołd oddany patronom. Uczniowie zadbali też o pomnik poległych w czasie II wojny światowej, jaki znajduje się w lesie na sukowskiej Papierni.

Cała społeczność skupiona wokół Szkoły Podstawowej w Sukowie wie, że posiadanie zaszczytnego imienia - Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej - jest nie lada zobowiązaniem. 14 czerwca to dzień Święta Szkoły, które wiąże się z tradycyjną akademią. Tym razem, ze względu na obostrzenia wynikające z walki z pandemią koronawirusa, wszelkie artystyczne poczynania przeniosły się do wirtualnej sieci. Efekt? Montaż słowno-muzyczny, który jest wyrazem tego, że ci, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, są w sercach młodych ludzi i stanowią dla nich autorytet. To jednak nie koniec działań podjętych przez sukowską placówkę. Publikację akademii poprzedziła okolicznościowa msza święta, której rangę podkreśliła obecność szkolnego sztandaru.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.06.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.
Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2020 rok” oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2020 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/309/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
e)
utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy środowiskowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,
f) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2021/2022,
g) uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom
w populacji osób starszych w Gminie Daleszyce”,
h) przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta i Gminy Daleszyce.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Aż trzy zespoły śpiewacze z naszej gminy znalazły się w finale XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Jury Przeglądu „chwyciły za ucho” występy „Marzyszanek”, Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Sukowianek znad Lubrzanki. Eliminacje odbyły się 13 czerwca w Chmielnickim Centrum Kultury.

W tym roku, ze względu na panujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19, przyjęły formę czterech terenowych konkursów, które wyłonią finalistów tego prestiżowego konkursu śpiewaczego. Naszą gminę reprezentowało 5 zespołów śpiewaczych: „Dalamrjanki” z Daleszyc, „Sukowianki znad Lubrzanki”, „Marzyszanki”, „Wesołe Gosposie” z Widełek oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Napawa nas dumą to, iż po raz kolejny jest to najliczniej reprezentowana gmina podczas tego przeglądu. Zespoły zaprezentowały na chmielnickiej scenie po dwa utwory, zachowujące gwarę oraz melodie charakterystyczne dla naszego regionu. Naszym artystom jak zwykle kibicowali Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – Norbert Wojciechowski oraz Radna Powiatu Kieleckiego – Anna Kosmala, która na co dzień również występuje w zespole ludowym.

Stęskniona ludowej nuty publiczność wysłuchała na koniec krótkiego występu kapeli towarzyszącej „Wesołym Gosposiom” oraz wspólnego wykonania „Ach kieleckie jakie cudne”. Miło nam Państwa poinformować, że gminę Daleszyce będą reprezentować w finale „Marzyszanki”, które debiutowały na tej imprezie, „Sukowianki znad Lubrzanki” oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Wszystkim naszym artystom dziękujemy i gratulujemy, a za finalistów trzymamy kciuki. Już teraz prosimy o doping dla naszych zespołów podczas finału, który odbędzie się 1 sierpnia na chmielnickim rynku.

Magdalena Zielińska

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczecnie (I etap inwestycji). Szczecno to już trzecia z oczyszczalni odnawianych w ostatnim czasie na terenie naszej gminy – w efekcie wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego. Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10 czerwca przez burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego oraz wykonawcę wyłonionego w przetargu – Grzegorza Nowaka z Zakładu Projektowo-Usługowego „NOSAN” z Kielc.

- Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości Szczecno obsługuje także miejscowość Komórki, a więc zabezpiecza potrzeby dużej liczby mieszkańców. W dodatku z każdym rokiem gospodarstw domowych przyłączanych do sieci kanalizacyjnej przybywa, dlatego musieliśmy zadbać o renowację tego obiektu – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. – Oczyszczalnia będzie nie tylko „pojemniejsza” ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń, ale także bardziej przyjazna dla środowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom dostosujemy ją do „surowych” standardów, a końcowy produkt otrzymywany w efekcie oczyszczania będzie neutralny dla wód i ziemi.

Obiekt w Szczecnie zostanie zmodernizowany w dwóch etapach. Pierwszy będzie kosztował 1.226.556,00 zł i dotyczy przebudowy jednego z reaktorów. Wynagrodzenie dla wykonawcy przewiduje koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót, w tym wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych i zagospodarowania placu budowy. W ramach zadania przewidziana jest utylizacja przestarzałych urządzeń, dostawa i montaż nowych, wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej w reaktorze.

Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin realizacji zamówienia został ustalony na koniec sierpnia 2022 roku. Dzięki podzieleniu zadania na dwa etapy, oczyszczalnia będzie mogła pracować bez zakłóceń niezależnie od trwających prac.

Tymczasem porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daleszyce idzie pełną parą. Z początkiem tego roku zakończone zostały prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni w Daleszycach oraz Marzyszu, aktualnie trwają prace przy rozbudowie sieci wodnej i kanalizacyjnej w Kranowie, Sukowie i Mójczy, projektowane są podobne zadnia w Niestachowie i Brzechowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przypomina, że już 1 czerwca 2021 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, który trwać będzie do 31 maja 2022 roku.

Złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca br.