Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 30.11.2022 r. tj. środa  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacja o przygotowaniach do zimowego utrzymania dróg.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) zmiany uchwały Nr LIII/462/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/396/2021 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,
f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
g) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
h) przyjęcia Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
i) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Borkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 268/5, o pow. 0,8800 ha,
l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Daleszycach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 2530/2, o pow. 0,0631 ha,
m) zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 22.11.2022 r. (wtorek) w msc. Mójcza ul. Chabrowa w godz. około od 7:30 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci energetycznej przez PGE.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 23.11.2022 r. (środa) w msc. Brzechów od nr 40 do 112 w godz. około od 9:00 do 12:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.11.2022 r. tj. środa o godz. 15:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie hybrydowym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia

W naszej gminie rośnie już kolejnych 60 drzewek miododajnych, posadzonych w ramach corocznej akcji mającej na celu zwiększenie populacji pszczół. Nasadzenia są prowadzone w ramach współpracy z Powiatem Kieleckim. W tym roku na nasadzenia jesienne gmina Daleszyce otrzymała dotację w wysokości 2,5 tys. zł w ramach podpisanej w kwietniu umowy.

Drzewka są corocznie sadzone w miejscach publicznych w naszej gminie, kolejne będą rosły  na rynku i Placu Cedry w Daleszycach, przy szkole podstawowej w Brzechowie, przy punkcie przedszkolnym w Cisowie i w Sierakowie na działce wspólnoty wsi. Tej jesieni zasadziliśmy głogi, jabłonie, jarząby, klony, wierzby i lipy.

Nasadzenia drzew i krzewów miododajnych prowadzone przy współpracy powiatu i gmin mają na celu zwiększenie populacji pszczół, których liczba w ostatnich latach spada na skutek chorób rodzin pszczelich i stosowania pestycydów, oraz by zapobiegać wprowadzaniu silnie inwazyjnych obcych gatunków roślin.

W związku z przystąpieniem Gminy Daleszyce do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r., informujemy, że od dziś, tj. 17 listopada 2022 r., można będzie składać wniosek na zakup w cenie preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

  • Gdzie i jak to zrobić?

Osoby, które chcą skorzystać z zakupu, muszą złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 bądź elektronicznie, przesyłając za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal ePUAP, dołączając wypełniony i podpisany elektronicznie wniosek. Należy go pobrać ze strony internetowej www.daleszyce.pl lub z punktu obsługi Urzędu.

UWAGA! W przypadku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód).

  • Ile można zakupić paliwa stałego?

Wnioskodawcy mogą składać jednorazowo wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br.

W celu usprawnienia procesu sprzedaży i dystrybucji węgla wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500 kg, lecz nie większej niż 1 500 kg paliwa stałego. Zakupu będzie można dokonać jednorazowo w każdym wskazanym okresie.

  • Jak długo trzeba będzie czekać?

Wnioski będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, ale sam zakup będzie uzależniony od dostępności węgla, na którego przydział w obecnej sytuacji czekamy.

  • Kto może kupić węgiel w preferencyjnych cenach?

Węgiel po preferencyjnych cenach będą mogli kupić mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy zgłosili deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz te osoby, którym przysługuje dodatek węglowy.

  • Co z dystrybucją węgla?

Po weryfikacji wniosku na zakup preferencyjny paliwa stałego, Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach będzie informował wnioskodawców o pozytywnej ocenie bądź odrzuceniu wniosku. Pracownicy Urzędu przekażą mieszkańcom również informacje o dalszej procedurze, której celem będzie zakup węgla.

  • Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Przysługuje tylko tym, którzy nabyli po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu, czyli 1,5 t.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu. Oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.

  • Ważne!!!

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla, ale ewentualne uwagi w tym zakresie będzie przyjmować.

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania o każdej zmianie danych adresowych, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przesłanej na dotychczas znany adres Wnioskodawcy zgodnie z adresem wskazanym we  wniosku.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zakupu preferencyjnego węgla załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez sąd właściwy dla siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Wnioski na zakup preferencyjny węgla na następny okres, czyli od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. przyjmowane będą po 10 stycznia 2023 r. pod warunkiem przystąpienia gminy do zadań wynikających z ustawy.

Poprzednie formularze, które mieszkańcy składali do Urzędu, nie były wnioskami o zakup preferencyjny węgla, lecz wynikały z ustawy jako rozeznanie zapotrzebowania na węgiel. Obecnie oczekujemy na przydział opału oraz informację o miejscu poboru węgla dla naszej gminy.

Kontakt telefoniczny do pracowników Urzędu w sprawach dotyczących:
- ogólnych informacji w zakresie zakupu preferencyjnego węgla - 41 317 16 94 wew. 307,
- weryfikacji złożonych wniosków – 41 317 16 94 wew. 207.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (DOC)

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (PDF)

Kolejny raz zawodnicy Klubu Karate Kyokushin “Chikara” udowodnili, że liczą się w międzynarodowej rywalizacji. Ukoronowaniem ich sukcesów sportowych był pomyślnie zdany egzamin na stopień mistrzowski 4 dan.

Klub Karate Kyokushin "CHIKARA" za sprawą sukcesów sportowych, za wkład w rozwój dyscypliny karate kyokushin, już trzykrotnie został wyróżniony przez dwukrotnego mistrza świata sosui Makoto Nakamurę i zaproszony do udziału w bardzo prestiżowym światowym turnieju karate IKO Nakamura International Friendship Karate Championships w Japonii. Tegoroczna edycja turnieju odbyła się w Osace w dniu 13 listopada. Warto dodać, że w turnieju wzięli udział karatecy z całego świata.

Reprezentujący Klub Karate Kyokushin “Chikara” sensei Tomasz Puzon kolejny raz udowodnił, że liczy się w międzynarodowej rywalizacji zdobywając w Osace złoty medal. Warto dodać, że sensei Tomek tydzień wcześniej stanął na podium Mistrzostw Europy, które odbyły się w Myślenicach. W mistrzostwach naszego kontynentu wywalczył brązowy medal.

Podczas pobytu w Japonii, nasi zawodnicy: sensei Ernest Miszczyk i sensei Tomasz Puzon, przystąpili do bardzo wymagającego egzaminu na kolejne stopnie mistrzowskie 4 dan. Egzamin w ojczyźnie karate był bardzo trudny, ale nasi karatecy znakomicie byli do niego przygotowani i ukończyli go pomyślnie. Podczas egzaminu musieli wykazać się znakomitym przygotowaniem sprawnościowym, technicznym, fizycznym i psychicznym. Warto dodać, że podczas egzaminu stoczyli aż 40 pojedynków wg zasad kontaktowego karate kyokushin.

Wyjazd naszych zawodników do Japonii, rywalizacja w światowym turnieju karate oraz podejście do egzaminu były możliwe dzięki wsparciu firmy INDUSTRIA S.A., za co Klub Karate Kyokushin “Chikara” jest ogromnie wdzięczny.

To nie koniec listopadowych osiągnięć zawodników Chikary. W ostatnią niedzielę znakomita zawodniczka Klubu Gabriela Kurczyńska zdobyła brązowy medal w konkurencji kumite na Mistrzostwach Europy WKB. 

Udostępniamy fotorelację z Mistrzostw Europy oraz pobytu w Japonii.

Ciężka praca na treningach przynosi efekty i napawa optymizmem przed kolejnymi zawodami. Zawodnicy Chikary nie zwalniają tempa. Przed nimi kolejne wyzwania na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych.