Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 02.04.2021 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Straż Miejska będzie wspólnie z policją sprawdzać, czy osoby na obowiązkowej kwarantannie nałożonej z powodu ryzyka zakażenia koronawirusem stosują się do obowiązku przebywania w domu.

Na polecenie wojewody świętokrzyskiego burmistrz miasta i gminy Daleszyce skierował strażników miejskich do uczestnictwa we wspólnych patrolach z policją. Współpraca ma być realizowana szczególnie w zakresie weryfikacji, czy realizowane są nakazy, zakazy i obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Celem akcji jest dbałość o jakość powietrza w naszym regionie, jak i w całej Polsce. Kluczowe jest więc zasadzenie jak największej ilości roślin. W akcję zaangażowały się przedsiębiorstwa, instytucje pożytku publicznego, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz wszyscy, którym leży na sercu dbałość o środowisko naturalne.
Biorąc udział w akcji należy:
 1. Posadzić dowolną Ilość roślin w swoim biurze, domu, na działce lub w ogrodzie
 2. Podać liczbę zasadzonych roślin, zrobić zdjęcie przed i po nasadzeniu oraz opublikować je w mediach społecznościowych i oznaczyć hasztagiem #ZielonyRekord.
Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie http://dotlenieni.org/ oraz http://zielonyrekord.pl/

Gmina Daleszyce będzie razem z innymi samorządami podejmować działania zmierzające do walki z niską emisją oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach zgodzili się na przystąpienie naszej gminy do Zielonego Klastra Energii. Klaster obejmie zasięgiem: Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Miasto i Gminę Łagów, Gminę Masłów, Gminę Nowiny, Gminę Piekoszów oraz Miasta i Gminę Pierzchnica.

Zawiązanie lokalnej społeczności energetycznej, czyli klastra energii ma na celu: ograniczenie niskiej emisji na terenie jednostek samorządu terytorialnego (m.in. poprzez inwestycje w OZE), dywersyfikację źródeł energii dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej (konsument producentem). Efektem działań klastra staje się także rozwój gospodarczy regionu i stworzenie nowych miejsc pracy.

- Chcemy współpracować i wspólnie promować dla dobra mieszkańców naszych gmin działania, które będą sprzyjać rozwojowi takiej gospodarki energetycznej, która jest nowoczesna i przyjazna środowisku – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. – W myśl idei powstania Klastra, chcemy włączyć w te działania przedsiębiorców, środowiska naukowe, organizacje społeczne i mieszkańców gmin.

Gminy deklarują w ramach klastra dążenie do samowystarczalności energetycznej, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych i odpadów, czy też rozwój transportu niskoemisyjnego.

Porozumienie gmin pozwoli im na uzyskanie certyfikacji klastra energii, dzięki czemu można zwiększyć szanse na dofinansowanie projektów ze środków państwowych. Ostatecznym efektem tych działań będą nowobudowane instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła na terenie całego klastra.

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Premie dla młodych rolników

Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 5 tysięcy.

To już kolejny – 7. nabór wniosków w ramach operacji typu "Premie dla młodych rolników". Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również (w dłuższej perspektywie czasowej) na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków o przyznanie pomocy, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411; w 2019 r. było ich już ponad 7 tys. Natomiast w 2020 r., mimo pandemii, zdecydowało się ubiegać o wsparcie ponad 5 tys. wnioskodawców.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m.in.:

 • w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
 • posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
 • posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro;
 • przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy zainwestować w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – na wniosek o płatność pierwszej raty pomocy, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
 • 30 tys. zł – na wniosek o płatność drugiej raty pomocy, po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na "Restrukturyzację małych gospodarstw". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, a tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. 

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach:

 • 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
 • 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wsparcie można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli; nabycie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.