Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 16.03.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w Daleszycach odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia

Sołtys Daleszyc Paulina Kotyniewicz, zaprasza na dyżur do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 w dniu:
— 15.03.2023 r. (środa) w godz. 16:15 - 18:00.

Jest to ostatni dzień opłaty pierwszej raty za podatek i odpady komunalne.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Informujemy Mieszkańców gminy Daleszyce, że z początkiem 2023 roku NIE ZMIENIŁA SIĘ cena odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych na terenie gminy. W związku z tym nie wydawane są odrębne zawiadomienia dotyczące opłat i wysokości stawek.

Aktualnie obowiązuje opłata ustalona 1 stycznia 2022 roku na poziomie: 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli  kompostuje odpady biodegradowalne: 20 zł miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;  40,00 zł - gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dla domków letniskowych obowiązuje ryczałtowa roczna stawka w wysokości 200 zł lub stawka podwyższona 540 zł, jeśli właściciel nie segreguje odpadów.

W przypadku zmiany ceny usługi, wydawane będą mieszkańcom stosowne zawiadomienia.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces rehabilitacji. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do Twoich obecnych możliwości zdrowotnych i polepszysz  swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

W dniach 17-19 marca 2023 r. na Targach AGROTECH (Targi Kielce) w pawilonie "I" na stoisku numer 39, przedstawiciele Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będą udzielać bezpłatnych konsultacji na temat realizacji obiektów budowlanych i ich remontów. Zapraszamy zainteresowanych.