Mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy spędzili pół wieku w związku małżeńskim, świętowali Złote Gody. Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a podczas wzruszającego spotkania posypały się życzenia i pytania o receptę na udany związek.

Uroczystość odbyła się 22 listopada w budynku OSP w Daleszycach. Swój jubileusz wstąpienia w związek małżeński obchodziło 18 par: Helena i Franciszek Banasikowie, Barbara i Władysław Golmentowie, Karolina i Władysław Golmentowie, Jadwiga i Ryszard Jamrożkowie, Janina i Piotr Januszkowie, Elżbieta i Jan Jaworscy, Aniela i Stanisław Kobryń, Ludmiła i Franciszek Kozubowie, Helena i Władysław Kozubowie, Wiesława i Henryk Krukowie, Ewa i Stanisław Kułagowie, Wanda i Ryszard Majewscy, Krystyna i Kazimierz Smelcerzowie, Władysława i Jan Syskowie, Weronika i Henryk Ungierowie, Anna i Antoni Wolscy, Helena i Wojciech Wójcikowie, Krystyna i Stanisław Zielińscy.

Zostaliśmy docenieni za działania na rzecz mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza gmina otrzymała wyróżnienie w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej 2022”. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński odebrał list gratulacyjny podczas gali Gala Ekonomii Społecznej, która odbyła się 21 listopada w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Gratulacje przekazała z ramienia organizatora plebiscytu Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, Wiceminister Spraw Zagranicznych poseł Piotr Wawrzyk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus oraz wicedyrektor Arkadiusz Ślipikowski.

- To cenne wyróżnienie pokazuje nasze starania, by gmina Daleszyce rozwijała się prężnie biorąc pod uwagę potrzeby każdej grupy mieszkańców – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Zostaliśmy docenieni m.in. za otwarcie dziesięciu klubów seniora, które skutecznie przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu samych podopiecznych, ale też pozwalają nam praktykować zasady wspierania ekonomii społecznej i promowania postaw prospołecznych. Bo przecież w naszej pracy chodzi o to, by mieszkańcom żyło się jak najlepiej, a wspieranie osób starszych, niesamodzielnych czy samotnych to wyzwanie, które trzeba podejmować z najwyższych pobudek – podkreśla burmistrz.

Urząd Marszałkowski uhonorował jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa, które w sposób szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, a także dziennikarzy propagujących tematykę społeczną. Gmina Daleszyce została wyróżniona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w kategorii „Samorząd Prospołeczny do 20 tysięcy mieszkańców” za podejmowane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej oraz propagowanie idei ekonomii społecznej w regionie.

Warto podkreślić, że ważne działania społeczne podejmowane są w gminie Daleszyce od lat.
To tutaj – jako pierwszy w regionie świętokrzyskim powołany został Ośrodek Mediacji, w którym przeszkoleni mediatorzy pomagają w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest kluczową instytucją dla realizacji polityki społecznej w Gminie Daleszyce,  podejmowane są kolejne działania mające na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem: realizowany jest projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, zakupione zostały opaski telemedyczne w ramach teleopieki dla niesamodzielnych mieszkańców gminy, powstał Klub Wolontariatu, zrealizowany został projekt „Elastyczni na rynku pracy” dla grupy długotrwale bezrobotnych, ruszył kosztujący niemal 1 mln zł projekt „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”, którego celem jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówki wsparcia dziennego (kilkadziesiąt rodzin otrzymuje pomoc asystenta rodziny, poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne i prawne, zajęcia integracyjne i wspierające, a to wszystko w wyremontowanej  dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych świetlicy wiejskiej).

 

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że osoby, których wnioski o dodatek węglowy lub inne źródła ciepła zostały pozostawione bez rozpoznania (z powodu drugiego lub kolejnego gospodarstwa domowego występującego w ramach jednego adresu zamieszkania) mogą je złożyć ponownie w przedmiotowej sprawie (w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.).

Pod takim hasłem Przedszkole w Daleszycach oraz Punkty Przedszkolne w Cisowie i w Widełkach ogłosiły zbiórkę herbat dla osób starszych i potrzebujących z terenu naszej gminy. Akcja ta została zorganizowana we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach – w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, w którym przedszkole bierze udział.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.