Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 23.06.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2021 rok’’ oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za 2021 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,

b) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2022/2023,
d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
e) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
f) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
g) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Cisowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 47, o pow. 0,2300 ha,
i) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat części masztu antenowego o wysokości 60 m.n.p.t. położonego w Cisowie, znajdującego się na działce o nr ewid. 231/1, o pow. 0,3116 ha oraz części masztu antenowego o wysokości 80 m n.p.t. położonego w Daleszycach, znajdującego się na działce o nr ewid. 233, o pow. 3,7250 ha.
j) zmieniająca uchwałę Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości składającej się z działek nr 1471 (zabudowana budynkiem hali sportowej), 1437/2 i 1437/3 położonych w mieście Daleszyce, Miasto i Gmina Daleszyce o pow. łącznej 0,4800 ha,
k) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Daleszyce.
11. Zapytania i interpelacje Radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Wolne wnioski i oświadczenia.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Powałkiewicz

54% mieszkańców gminy Daleszyce spełniło już ustawowy obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Pozostali mają na to jeszcze tylko dwa tygodnie!

Przypominamy, deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r., na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni od dnia uruchomienia.

Zgodnie z decyzją Sejmu, obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczy właścicieli / zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, i wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Deklaracje znajdziemy na stronie internetowej www.ceeb.gov.pl, formularze są także dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: www.daleszyce.pl.

Bardzo szczęśliwe dla gminy Daleszyce okazały się 46. Buskie Spotkania z Foklorem. W jednym z  najważniejszych przeglądów kultury ludowej w naszym regionie mamy aż dwa zespoły na podium, dwa wyróżnienia i nagrodę indywidualną!

Decyzją Rady Artystycznej tegorocznych „Spotkań” główną nagrodę dla solisty  im. Haliny Szelestowej otrzymała pani Marianna Śmiłowska z Marzysza, pierwsze miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych zajęły „Marzyszanki”, drugie – Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, natomiast wyróżnione zostały zespoły „Sukowianki znad Lubrzanki” oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza.

- Wszystkim gratuluję wspaniałych występów i w pełni zasłużonych nagród. Dzięki Waszej pasji kultura ludowa nie odchodzi w zapomnienie, swoją artystyczną pracą dajecie świadectwo, jak bogate mamy tradycje i pięknie promujecie naszą gminę Daleszyce – podziękował artystom burmistrz Dariusz Meresiński. Słów uznania dla naszych śpiewaczek i śpiewaków nie szczędzili również obecni na uroczystości radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz dyrektor MGOK, Norbert Wojciechowski.

Koncert finałowy odbył się 12 czerwca na scenie przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W sumie w eliminacjach przeglądu zaprezentowało się 130 zespołów, wokalistów i instrumentalistów, w finale publiczność mogła obejrzeć 70 najlepszych prezentacji. Jury co roku ocenia dobór repertuaru i poziom prezentacji, ale też użycie gwary i stroje ludowe (autentyzm i zgodność z regionem).

Symboliczne czeki i nagrody rzeczowe otrzymali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anny Krupki, senatora Jacka Włosowicza, dyrektora WDK Adriana Scipióra i wicedyrektor Edyty Bobryk. Dodatkowe nagrody dla solistki i zespołów z naszej gminy ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.

11 czerwca w Sukowie miał miejsce niezwykły jubileusz. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich Sukowianki znad Lubrzanki obchodziło swoje dziesięciolecie. Była uroczysta msza święta, a po niej wspólne spotkanie z morzem gratulacji i podziękowań od zaproszonych gości. Nie zabrakło też pięknego występu jubilatek oraz, jak na koło gospodyń wiejskich przystało, pysznego jedzenia.

Trudne początki, piękny efekt

Minęło już dziesięć lat odkąd KGW Sukowianki znad Lubrzanki rozpoczęło swoją działalność. Powstało dokładnie 8 czerwca 2012 roku. – W tym czasie brakowało tu integracji i spójności między kobietami. I dlatego przyszło mi do głowy, żeby zorganizować dla nich spotkanie. Odbywały się wtedy mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Polska grała na Ukrainie i moja siostra stwierdziła, że nikt nie przyjdzie. A jednak przyszło ponad 40 kobiet, które chciały się zaangażować we wspólną działalność i integrować. Serce mi rosło z dumy. Na początku było nas około 60 osób i nie było łatwo. Teraz jest nas około 30 prężnie działających członkiń. Każda wie już co ma robić, każda jest odpowiedzialna za pewny obszar działania, więc wspólna praca idzie sprawnie. Ale oprócz tego, że pracujemy jak maszyny, kiedy trzeba coś przygotować, to towarzyszy temu nutka zwariowania, wesołości, ironicznych podtekstów i to jest wspaniałe, że potrafimy się tym bawić – mówi Anna Kosmala, wiceprzewodnicząca KGW Sukowianki znad Lubrzanki i radna powiatowa.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą. Następnie goście i sympatycy KGW Sukowianki znad Lubrzanki przeszli do remizy w Sukowie, gdzie miała miejsce dalsza część obchodów. – 10 lat to przepiękny jubileusz. Początki nie były łatwe, ale wszystko co piękne, dobre i wspaniałe rodzi się czasami w bólu. I tak było właśnie z zespołem Sukowianki znad Lubrzanki. To co najpiękniejsze, co udało się zrobić KGW, to zjednoczyć ludzi wokół siebie, zarazić dobrą pasją i pokazać, że wspólnie można zrobić więcej. Dziś, podczas jubileuszu są obecni na sali przedstawiciele Klubu Seniora, druhowie z OSP, sołtys z Radą Sołecką, czy przedstawiciele różnych kół gospodyń z całej gminy Daleszyce. To pokazuje, jakie duże oddziaływanie jest pań z KGW Sukowianki znad Lubrzanki, jak prężnie działają, jak pięknie promują nie tylko miejscowość Suków, ale również miasto i gminę Daleszyce na terenie powiatu, województwa, a nawet kraju. Z całego serca bardzo pięknie im dziękuję za to zaangażowanie, za to, że wychodząc z domu spędzają razem czas, wpierają się nawzajem, pomagają sobie i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, żeby tworzyć taką wspólnotę. To powoduje, że dziś możemy cieszyć się z ich ogromnego sukcesu i okrągłego jubileuszu – podkreśla Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Mnóstwo zaangażowanych osób, dwie sekcje koła i duże sukcesy

KGW Sukowianki znad Lubrzanki dzieli się na dwie sekcje. -  Mamy dwie sekcje, śpiewaczą i kulinarną. Sekcja śpiewacza zdobywa nagrody na poziomie województwa. Reprezentowała też Polskę na Słowacji. Sekcja kulinarna zaś zajmuje się przygotowywaniem jarmarków, festynów i co za tym idzie gotowaniem. Zdobywa nagrody za bardzo dobre potrawy, które tworzy, a wkłada w nie ogromne serce – informuje Anna Kosmala.

Koło gospodyń z Sukowa może pochwalić się licznymi nagrodami. – Najważniejszą nagrodą jaką zdobyłyśmy było pierwsze miejsce w konkursie Ciżbą Śpiewanie Oskara Colberga. Był to trudny konkurs, na bardzo wysokim poziomie,  związany stricte z gwarą świętokrzyską. Wśród kulinarnych sukcesów, bardzo istotne było dla nas pierwsze miejsce w konkursie „Potrawa na weselu”, który odbył się w Tokarni podczas Festiwalu Filmów Niezwykłych – wymienia Anna Kosmala.

Jak podkreślają członkinie KGW Sukowianki znad Lubrzanki, każdy może do nich dołączyć, do czego serdecznie zachęcają. - Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie być naszego KGW. To jest całe nasze życie. Wspólne wyjazdy, występy, gotowanie daje nam ogromną satysfakcję – podkreśla Małgorzata Brzoza, przewodnicząca KGW Sukowianki znad Lubrzanki.

Morze życzeń i gratulacji

Podczas uroczystego jubileuszu nie mogło zabraknąć występu jubilatek, jak i wielu pysznych dań. Zebrani goście nie szczędzili słów uznania dla pań z KGW Sukowianki znad Lubrzanki. - Zespół świętuje dziesięciolecie swojego istnienia, ale nie jest tak, że tylko oni są dzisiaj radośni, my również. To jest zespół z sukcesami, występuje na wielu scenach, bierze udział w wielu przeglądach, gdzie zdobywa wysokie miejsca. To bardzo żywiołowe koło. Piękne głosy, uśmiechnięte twarze, czego chcieć więcej. Dla mnie to jest ewenement, że takie koło u nas się uchowało i ciągle się rozwija – zaznacza Alicja Trukszyn, główny instruktor ds. etnografii WDK w Kielcach, etnolog, folklorysta.

Poseł Joanna Mucha zamierza zaprosić KGW Sukowianki znad Lubrzanki do sejmu w Warszawie. – Uwielbiam koła gospodyń wiejskich, bo to jest tak niesamowita energia, tak nieprawdopodobne działanie. Ale najważniejsze jest to, że dziewczyny chcą coś ze sobą nawzajem robić, zamiast siedzieć same w domu. To jest fenomenalne. Wielkie podziękowania za zaproszenie. Nie skłamię, jeśli powiem, że takiej energii jak tu jeszcze nie widziałam chyba w żadnym kole. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w sejmie – podsumowuje poseł Joanna Mucha.

Trwa nabór do Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2022. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Nabór do MRK II kadencji. Zapraszamy do aplikowania!

31 marca 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Klimatu w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Klimatycznej, a 20 lipca 2021 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Młodzieżowej Rady Klimatycznej.

Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Do zadań Młodzieżowej Rady Klimatycznej należy:

  1. wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  2. kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  3. podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat i energia.

W skład Rady wchodzi 27 młodych ludzi reprezentujących różne środowiska, a wspólnym celem wszystkich Członków Rady jest aktywne działanie na rzecz ochrony klimatu. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń, postulatów i pomysłów pomiędzy środowiskiem młodzieżowym a decydentami. Członkiniom i Członkom Młodzieżowej Rady Klimatycznej zależy na rzetelnym reprezentowaniu głosu młodego pokolenia, dlatego utrzymują stały kontakt z organizacjami młodzieżowymi i indywidualnymi aktywistami i aktywistkami działającymi w jej obszarze tematycznym, w celu przekazywania ich pomysłów przedstawicielom Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W ramach Młodzieżowej Rady Klimatycznej funkcjonują trzy zespoły robocze:

●    zespół ds. edukacji ekologicznej i klimatycznej,
●    zespół ds. legislacji i programów prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
●    zespół ds. komunikacji i mediów społecznościowych.

Kontakt z Młodzieżową Radą Klimatyczną

Zachęcamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:

Facebook: @mlodziezowaradaklimatyczna
Twitter: @mrklimatyczna
Instagram: @mlodziezowaradaklimatyczna

Chcesz poznać Młodzieżową Radę Klimatyczną bliżej, masz pomysł na wspólny projekt lub chcesz porozmawiać na temat działań podejmowanych przez Radę? Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Członkiniami i Członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej za pomocą maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt z Prezydium Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Sylwia Łyskawka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Julia Gałosz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Monika Zimnoch: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Mateusz Rytlewski – Sekretarz Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Julia Radzikowska – Rzeczniczka Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/MRK

Uprzejmie informujemy, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawiskatmosferycznych ukazała się informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.