Od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni.

Informacje szczegółowe - https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq#

Załączniki do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A - Budynki mieszkalne

Formularz B - Budynki niemieszkalne

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili budżet gminy Daleszyce na rok 2022. W nowym budżecie zapisane zostały dochody w wysokości 84,7 mln zł, wydatki w kwocie 87,9 mln zł, w tym – wydatki inwestycyjne na rok 2022 to kwota ponad 19 mln zł. - W planach są m.in. oczekiwane przez mieszkańców zadania drogowe, wodno-kanalizacyjne, budowa nowych potrzebnych w gminie obiektów, programy szczepień, dalsze wsparcie rodzin i seniorów – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.

Pewny budżet na trudne czasy

Trzeba zauważyć, że w porównaniu z ubiegłym rokiem planowane dochody gminy spadły o 6 mln zł. Jak podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński, samorządy boleśnie odczuły skutki obostrzeń pandemicznych.

- Zarówno rok poprzedni, jak i obecny, to czas bardzo dla wszystkich trudny; to czas walki z pandemią, która spowodowała, że dochody samorządów – w tym naszego – są dużo mniejsze od dochodów planowanych, a z drugiej strony duża liczba zadań dodatkowych, które zostały przekazane samorządom do wykonania, a także duży wzrost cen takich jak energia, wzrost minimalnego wynagrodzenia, koszty utrzymania oświaty, duża inflacja – spowodowały, że część środków, zamiast przeznaczyć na inwestycje dla mieszkańców, musimy przeznaczyć na wydatki bieżące – zaznacza burmistrz.

Utrzymanie zabezpieczone

W budżecie zabezpieczone zostały środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek podlegających ratuszowi, w tym na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę, jak i przez stowarzyszenia. Wydatki planowane na oświatę wyniosą ponad 22 mln zł, subwencja, jaką na ten cel otrzymamy to niewiele ponad 16 mln zł.

- Nie napawają optymizmem rosnące wydatki na oświatę, których nie bilansuje otrzymywana subwencja, a moim zdaniem powinna, tymczasem musimy dołożyć aż 6 mln zł do funkcjonowania szkół, a te pieniądze mogły być przeznaczone na inwestycje, choćby na wybudowanie kolejnej sali gimnastycznej – ocenił przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach, Rafał Siwonia.

Inwestycje drogowe

Na zadania drogowe (gminne i powiatowe) na rok 2022 gmina Daleszyce przewidziała prawie 8 mln zł. Co zaplanowano? W budżecie gminy zapisanych zostało w sumie 36 zadań, m.in. przebudowa drogi gminnej w Kranowie, dokończenie przebudowy ulicy Kilińskiego w Daleszycach, budowa centrum przesiadkowego w Sukowie, rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w Marzyszu, remont drogi gminnej w Mójczy, przebudowa drogi powiatowej Mójcza-Suków, rozbudowa skrzyżowania w Daleszycach obok Domu Ludowego, a także budowa przejść dla pieszych z oświetleniem w Mójczy, Daleszycach, Borkowie i Sukowie.

Wiele zadań zostanie rozpoczętych, dzięki zabezpieczeniu pieniędzy na opracowanie dokumentacji projektowych (nowe inwestycje drogowe zaplanowano m.in. w Smykowie, Mójczy, Sukowie-Borkach, na ulicy Kościuszki w Daleszycach, w Słopcu, Brzechowie i Widełkach Łukawie). Zakończony zostanie projekt budowy kładki dla pieszych przez rzekę Belnianka przy zalewie w Borkowie.

Bezpieczeństwo na drogach to także budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, na które w przyszłym roku gmina zabezpieczyła prawie 400 tys. zł, zapisując w budżecie zadania, które będą realizowane w Mójczy, Niwach, Szczecnie, Smykowie, Borkowie, Podmarzyszu, Brzechowie i Daleszycach przy ulicy Świętokrzyskiej.

Nowe obiekty i modernizacje

Ponad 7,6 mln zł to wydatki na zadania kubaturowe. „Największe” z nich to opracowanie projektów przebudowy i nadbudowy budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach oraz budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w połączeniu z wykonaniem zadaszenia trybun przy boisku Spartakusa Daleszyce, budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Niestachowie, przygotowania do budowy boisk w Cisowie i Widełkach. W nowym roku dokończone zostanie zadanie termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Szczecnie. W styczniu ogłoszone zostaną też przetargi na trzy zadania: budowę sal gimnastycznych w Borkowie i w Marzyszu oraz świetlicy wiejskiej przy OSP w Mójczy. 

Zadania wodno-kanalizacyjne

2,6 mln zł zapisano w nowym budżecie gminy na realizację 32 zadań wodno-kanalizacyjnych. – Wśród nich jest m.in. kontynuacja budowy zasuw wodociągowych w mieście Daleszyce; wprowadzamy do budżetu opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie i wykonanie otworu studziennego w miejscowości Szczecno Komórki, zabezpieczamy środki na opracowanie projektów budowy sieci kanalizacyjnej w dwóch dużych miejscowościach, tj. Niestachów i Brzechów, mamy też zabezpieczoną kwotę na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Marzysz – wylicza burmistrz Dariusz Meresiński. – Przygotowujemy wiele projektów także po to, aby móc ubiegać się o środki zewnętrzne, kiedy tylko pojawią się nabory – dodaje burmistrz.

Dla zdrowia, seniorów i rodzin

- Równie ważne jak inwestycje „twarde”, są dla nas działania kierowane bezpośrednio do mieszkańców – zaznacza burmistrz. – Dlatego mamy w budżecie zabezpieczone środki na realizację projektów społecznych skierowanych do seniorów, rodzin czy bezrobotnych: Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom, Elastyczni na rynku pracy, Razem z Seniorami, Wspieraj bardziej – kompleksowe usługi wspierania rodziny w gminie Daleszyce.

W budżecie znalazły się również środki na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Daleszyce – chodzi o programy darmowych szczepień przeciwko grypie i meningokokom, które będą kontynuowane oraz nowy program szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia. Warto zaznaczyć, że w budżecie zapisano też zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Budżet przyjęty jednomyślnie

Projekt budżetu gminy Daleszyce na rok 2022 został oceniony pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni Rady Miejskiej w Daleszycach przyjęli uchwałę budżetową jednogłośnie.

Za zgodne poparcie podziękował radnym burmistrz Dariusz Meresiński: - W imieniu własnym, sekretarza gminy, skarbnika i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce chciałbym bardzo podziękować za przyjęty projekt budżetu, będziemy tak jak do tej pory starać się, aby budżet był wykonany w stu procentach, ale przede wszystkim z myślą o tym, żeby mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce żyło się coraz lepiej na terenie naszej gminy – podkreślał burmistrz. - Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej współpracy z szanowną Radą, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Powiatowym i Świętokrzyskim Zarządem Dróg, Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, a przede wszystkim przy zrozumieniu i bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami naszej gminy wspólnie zrealizujemy ten budżet – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

Młode śpiewaczki z Marzysza zakończyły udział w projekcie mającym na celu pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Panie ćwiczyły pod okiem lokalnej artystki, a pierwsze sukcesy pojawiły się już w trakcie prób.

Uroczystym podsumowaniem zakończył się projekt „Teresa Klimczak – mistrz śpiewu ludowego” sfinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wnioskodawcą zadania była Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK. W ramach projektu odbyło się aż 200 godzin warsztatowych dla 12 pań zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w Marzyszu. Zajęcia prowadziła Teresa Klimczak, znana lokalna twórczyni ludowa.

Na spotkaniach młode gospodynie uczyły się technik śpiewu „białego”, zapoznały się z repertuarem charakterystycznym dla regionu kielecczyzny, przygotowywały się do swoich pierwszych konkursów śpiewaczych, na których zdobyły już nagrody i wyróżnienia. Brały czynny udział w przygotowaniach do wystawienia obrzędu ludowego pn. „Marzyskie wesele”. Panie po zakończeniu projektu postanowiły kontynuować przygodę z lokalną kulturą ludową, w czym mocno im kibicujemy. Pani Teresie oraz wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy.

Magdalena Zielińska, MGOK Daleszyce

marzyszanki logo

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana  w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony:

  • elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,
Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

dodatek oslonowy doplaty

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) na osobę,

- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę;

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miasta I Gminy Daleszyce lub wysłać pocztą ( na adres : Urzędzie Miasta I Gminy Daleszyce, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także online. 

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

Zaczynają się prace nad przygotowaniem projektów rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i przebudowy przedszkola w Daleszycach. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowy z wyłonionymi w przetargach wykonawcami zadań.

Dokumentację projektową dla zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotuje firma K&K Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz z Kielc. Zadanie będzie kosztować 123.000,00 zł. Opracowaniem projektu nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola przy ulicy Sienkiewicza w Daleszycach zajmie się spółka Projekt-Technika Łukasz Czerwik z Kielc. Dokumentacja ma kosztować 114.900,00 zł. Projekty wraz z pozwoleniem na budowę mają być gotowe w ciągu 9 miesięcy.

Zadanie dotyczące siedziby MGOK obejmuje przebudowę istniejącej kondygnacji, remont kotłowni i nadbudowę piętra. Na parterze powstanie klatka schodowa przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych, przebudowane zostaną toalety, powstaną cztery pomieszczenia biurowe. Na nadbudowanym piętrze powstaną dwie sale prób wraz z kompletną instalacją nagłośnieniową i zapleczem oraz sala komputerowa. Wykonany zostanie nowy dach. W części, gdzie siedzibę ma klub sportowy, znajdą się przebudowane szatnie, zaplecze sanitarne, pokoje dla trenera, zarządu i masażysty. Projekt obejmuje również zadaszenie trybun sportowych i oświetlenie boiska. Budynek ma być też bardziej przyjazny środowisku ze względu na wprowadzenie nowoczesnych instalacji (pompa ciepła, piec na pellet, panele fotowoltaiczne).

W ramach zadania dotyczącego przebudowy przedszkola planowana jest likwidacja zielonego dachu z placem zabaw, który nie spełnia swojej funkcji, za to spowodował przecieki na elewacji i klatce schodowej, które muszą także zostać ujęte w planach naprawczych. Na nadbudowanej kondygnacji znajdą się dodatkowe sale dla minimum trzech grup dzieci przedszkolnych wraz z koniecznym zapleczem. W obiekcie planowane są różnorodne udogodnienia dla użytkowników obiektu, m.in. ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, fotowoltaika i monitoring. Wykonawca ma też zagospodarować teren dla zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Gmina Daleszyce pozyskała dofinansowanie do rozbudowy świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie. - Nasz projekt zakłada przebudowę i rozbudowę obiektu, dzięki czemu mieszkańcy Szczecna zyskają miejsce do rekreacji, integracji i pielęgnowania lokalnych tradycji – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński. Wsparcie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odnowionej świetlicy planowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, m.in. działania artystyczne czy nauka języków obcych. -  Naszym celem jest stworzenie warunków dla pobudzenia aktywności mieszkańców, aby mieli możliwość spotykania się i twórczego wykorzystania czasu – mówi burmistrz. - Świetlice wiejskie spełniają w małych miejscowościach ważne funkcje, dlatego inwestując w infrastrukturę, zyskujemy nie tylko nowy, piękny obiekt, ale tym samym odpowiadamy na społeczne i kulturalne potrzeby mieszkańców.

Całkowity koszt przebudowy i wyposażenia świetlicy ma wynieść prawie 1 mln zł. Pomoc unijna wynosi połowę tej kwoty. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”.  Umowa została podpisana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego i skarbnika gminy Daleszyce Roberta Szechnickiego oraz marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońcę.

Magdalena Włodarska