Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od dnia 06.02 br firma Trakt SA planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Wojska Polskiego (DW 764) w związku z prowadzoną inwestycją drogową.

Ulica Wojska Polskiego zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wyjazdu z pętli na Bukówce do skrzyżowania z ul. Klecką (bez skrzyżowania). Objazd zamkniętego odcinka w obu kierunkach zostanie wyznaczony przez ul. Wojska Polskiego - Mójczę – (m.Kielce) ul. Prostą – Wikaryjską – Sandomierską – Źródłową – Tarnowską - Pileckiego.  

Zakładany czas obowiązywania powyższej organizacji ruchu wynosi pięć miesięcy.

Zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Wojska Polskiego jest spowodowane przede wszystkim wysokim stopniem skompilowania prac oraz warunkami gruntowymi na odcinku robót „na górce” pomiędzy pętlą autobusową a ul. Klecką. W związku ze znaczną zmianą niwelety na tym fragmencie ulicy konieczne jest wykonanie prac w zakresie rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni, wykonanie wykopów dochodzących lokalnie do głębokości 3,6 m (od terenu istniejącego),  wykonanie kanalizacji deszczowej, muru oporowego, konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią.

Głębokie wykopy jak i skomplikowane warunki gruntowe - gdzie zgodnie z dokumentacją projektową do odspojenia jest 8 900 m3 skały oraz wykop w ilości 4900 m3 gruntu - uniemożliwiają wdrożenie innej organizacji ruchu niż całkowite zamknięcie np. ruchu wahadłowego. Przy tak znacznych różnicach wysokości próba utrzymywania ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu byłaby skrajnie niebezpieczna ze względu na ryzyko osunięcia skarp i stanowiłaby zagrożenie dla użytkowników drogi.

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej z perspektywy Państwa miejsca zamieszkania. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii rozwoju ponadlokalnego. Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 31.01.2023 r. (wtorek) w msc. Słopiec i Trzemosna w godz. około od 8:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami przy przebudowie drogi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

Obchody z okazji 160-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego odbyły się przy szkole podstawowej w Szczecnie. Wiązankę kwiatów przy obelisku upamiętniającym powstańców złożył burmistrz Dariusz Meresiński. - Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły podstawowej w Szczecnie przygotowali wzruszający występ – podziękował burmistrz.

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 23 stycznia umowę z wiceminister Sportu i Turystyki Anną Krupką na dofinansowanie budowy boisk przy szkole podstawowej w Niestachowie i przy świetlicy w Cisowie. Wielofunkcyjne boiska będą służyć uczniom i mieszkańcom, będzie na nich można rozgrywać mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.